k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans 99.15

3. 12. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(report verze 99.15)

Ačkoli to tak ne­vy­padá, vývoj hry Si­mu­trans po­stu­puje ne­u­stále vpřed. Od té doby, co byl kód hry ote­vřen a byl vy­tvo­řen re­po­zi­tář zdro­jo­vých kódů a stránky na sour­ce­forge.net, se vývoj hýbe vpřed kon­ti­nu­elně a patche při­bý­vají.

Jediné, co v po­sled­ních mě­sí­cích chy­bělo, byla nějaká velká verze, která by uká­zala jakých úspě­chů vý­vo­jáři do­sáhli (hrát můžete sa­mo­zřejmě ty nej­ak­tu­ál­nější ni­ghtly buildy, které vy­chá­zejí s vy­so­kou ka­dencí). A právě touto velkou verzí je 0.99.15, která vyšla 3.lis­to­padu (pravda, už je to nějaký pátek, ale dřív jsem se k ní ne­do­stal). Od po­slední velké verze uply­nulo hodně času, vždyť ta vyšla po­slední čer­ven­cový den, ale taky bylo na­psáno velké množ­ství kódu a při­bylo spoustu no­vi­nek.

Tak předně: chan­ge­log nové verze je předlouhý a ob­sa­huje 56 po­lo­žek, z nichž vět­šina (37) jsou opravy a zá­platy. Ale na­štěstí nejde jen o ladění pol­sed­ních chyb před vy­dá­ním verze jedna tečka nula a prissi (a jiní) při­dali hezké a uži­tečné no­vinky.

Začnu hned tou nej­větší: rotace mapy. Pomocí klá­vesy R (velké R, tedy vlastně shift-r) je teď možno mapou ro­to­vat. Po­cho­pi­telně ne ply­nule, ale „jen“ v de­va­de­sá­tistup­ňo­vých sko­cích. Ale i tak může být tato fíčura ma­xi­málně uži­tečná. Občas se mi stalo, že jsem po­sta­vil ně­ja­kou ší­le­nou struk­turu a nějak bláz­nivě upra­vil terén a ze zá­klad­ního po­hledu nebylo možné vidět co je vzadu za te­ré­ními ne­rov­nostmi. Takhle se jed­no­duše otočí mapa a hned je jasno.

Další no­vinku ocení hlavně svě­to­tvůrci, kteří hodně a rádi upra­vují kra­jinu pomocí funkcí zvy­šo­vání a sni­žo­vání terénu. Teď je možné při úpravě terénu táh­nout myší a pod vašima rukama se rodí vysoké hory nebo hlu­boké pro­pasti (sice to má ještě mouchy, ale ty budou vy­chy­tány nebo už v ni­ghtly builds vy­chy­tány jsou).

Další věc o které se hodně mlu­vilo a teď je ko­nečně im­ple­men­to­vána jsou power­line bridges neboli dráty vy­so­kého napětí ve­doucí přes moře. Toto pře­smos­tění nemůže být sa­mo­zřejmě příliš dlouhé a navíc musí být zcela rovné, ale i tak je to dobrá zpráva pro vaši ener­ge­tic­kou in­frastruk­turu.

Dále je vy­lep­šeno cho­vání sil­nič­ních vo­zi­del na pře­jez­dech. Ne­dávno přišly nové pře­jezdy, které se cho­valy reálně, ale při­nesly s sebou snad­nou mož­nost de­adlocků na ví­ce­ko­lej­ných tra­tích, v oka­mži­cích kdy se tam při­pletlo vo­zi­dlo a za­blo­ko­valo pře­jezd pro vlaky. Teď by to mělo fun­go­vat tak, že auto nebo kamion, pokud ne­mů­žou projet skrz celý pře­jezd, po­čkají před ním a tak ne­do­jde k za­sek­nutí.

Další hezká věc jsou in­te­li­gentní na­bídky, které se mění podle toho, co je v daném oka­mžiku možné stavět. Fun­guje to tak, že pokud je hráč v nor­mál­ním módu na­bídky jsou zcela běžné, ale jakmile přejde do un­der­ground módu (pod­zemí), z na­bí­dek zmizí ty po­ložky, které nemají v tomto kon­textu smysl. Na­pří­klad se ztratí ikonky pro stavbu mostů a ex­tension bu­il­dings. Po pře­chodu zpět do nor­mál­ního módu se vše zase obnoví. Uži­tečná vě­cička, ale ještě by se měly upra­vo­vat klá­ve­sové zkratky.

Do této verze byla při­dána další pěkná vě­cička, která se pro­jeví, když není na­sta­ven nějaký pak (balík .pak sou­borů) jako vý­chozí, je zob­ra­zen jejich seznam, nebo je spuš­těn jediný na­le­zený.

Také mě upou­tala funkce, která zpří­jemní dis­tri­buci zboží z pře­pl­ně­ných to­vá­ren. Fun­guje tak, že pokud je sta­nice u to­várny pře­pl­něna a do jedné cílové desti­nace nečeká žádné zboží (a to­várna žádné další ne­vy­robí, pro­tože má plno), za­tímco do jiných ano, je če­ka­jí­címu zboží změ­něno místo do­ru­čení. To by mělo za­me­zit si­tu­a­cím, kdy u to­várny čeká prázdný vlak, ale sta­nice je plná zboží, které čeká na trans­port do jiných desti­nací a tak ten prázdný vlak čeká a čeká, až něco ode­bere pře­bý­va­jící zboží, aby to­várna mohla něco vy­ro­bit a če­ka­jící vlak by mohl být na­lo­žen. Teď bude na­lo­žen a celá lo­gis­tika a pře­prava zboží se stává pruž­nější a ply­nu­lejší. Přesně tohle se mi stá­valo po­měrně často a proto tuhle no­vinku dvoj­ná­sob vítám.

Chan­ge­log ob­sa­huje další spousty no­vi­nek a vy­lep­šení, které zá­pla­tují nějaké bugy, op­ti­ma­li­zují hru (co si budeme nalhá­vat Si­mu­trans je dost ná­ročná na sys­té­mové zdroje), zlep­šují cho­vání umělé in­te­li­gence a mnoho dal­šího.

Zkrátka Si­mu­trans urazil další kus cesty k eko­no­nicko-trans­portně-si­mu­lač­nímu ráji.


* pro­si­nec 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz