k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans 86.10.4

14. 10. 2005 (aktualizováno 16. 10.) (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(nová verze z 13.října 2005)

Si­mu­trans se vyvíjí ne­u­vě­ři­telně rychle. Od minule (tj. před mě­sí­cem a kousek) byly vydány další tři verze. Když nevíte o co jde, po­dí­vejte se semsem.

Za tuto po­měrně krát­kou dobu při­bylo ně­ko­lik dal­ších vy­lep­šení hlavně v mož­nos­tech stavby ko­mu­ni­kací.

Tak se na to po­dí­váme po­stupně.

Že­lez­nice

V že­lez­niční do­pravě se ode­hrály změny hlavně v počtu a mož­nos­tech stavby mostů. Přibyl jeden „pomalý“ most a jeden „rychlý“, takový ko­ri­dor s ma­xi­mální rych­lostí 450km/h. Teď navíc není možné stavět li­bo­volně dlouhé mosty bez podpěr, na­pří­klad takový be­to­nový most může mít délku ma­xi­málně 6 po­lí­ček a nos­ní­kový může být jen o trochu delší, což je krok správ­ným směrem. Nový rych­lo­most je po­sta­ven na slou­pech a může mít tedy ne­ko­neč­nou délku, ale zase je trochu dražší.

Nové mosty s pod­pě­rami jsou hezké zvláště, když jimi pře­kle­nete hlu­boké údolí.

Tram­vaje

Do hry byla při­dána jed­no­ko­lejka, jejíž trať vede nad úrovní trénu a tudíž se ide­álně hodí do přecpa­ných me­t­ro­polí. Zatím to vypadá docela po­divně pro­tože kolej jakoby visí nad te­ré­nem bez je­di­ného pod­pěr­ného sloupu.

Sil­nice

Na sil­nice při­bylo další do­pravní zna­čení. Na­pří­klad se­ma­fory na kři­žo­vatky, sil­niční uzá­věry (jed­no­směrné i obou­směrné) a cedule zákaz vjezdu a ome­zení rych­losti.


Ale kromě toho při­bylo něco málo nové gra­fiky, mapa je roz­dě­lena na mapu a le­gendu, takže tolik ne­pře­káží, ve hře je ob­sa­žen lepší český pře­klad a byly ko­nečně nějak ro­zumně vy­ře­šeny slope tools (tva­ro­vání svahů).

Nej­no­vější verze si můžete stáh­nout ze stránky 64.si­mu­trans.com.


Do­pl­něno 16.října


V nové verzi jsou také další změny o kte­rých jsem se mi minule ne­zmí­nil.

Je to na­pří­klad změna cen, kdy vý­razně podra­žily úpravy terénu. Tra­diční zved­nutí/sní­žení stojí 2500 a tva­ro­vání svahů 5000 za každý upra­vený čtve­re­ček, takže teď se do­o­pravdy vy­platí stavět mosty a tunely na­místo upra­vení terénu a také se tak zme­mož­ňuje jeden fígl, kdy se až těsně k ropné plo­šině na­sy­pala pev­nina a tak k ní mohl jezdit vlak. Tato úprava je teď as­t­ro­no­micky drahá, takže se mnohem víc vy­platí pře­vá­žet lodí ropu do pří­stavu a odtud vlakem do ra­fi­né­rie. Lodě jsou teď v mnoha pří­pa­dech nut­ností, pro­tože se nedají stavět dlouhé mosty.

Autoři taky zvět­šili ma­xi­mální délku kon­vojů, teď je to celých 24 vo­zi­del, což zna­mená, že v pří­padě vlaků to může být mašina + 23 vagónů (tady snad jenom po­známku, že takto dlouhý na­lo­žený vlak váží opravdu hodně a slabší lo­ko­mo­tivy s tím má velké pro­blémy).

Se­znamy byly roz­ší­řeny o seznam to­vá­ren, takže teď se můžete pře­hledně ori­en­to­vat v sta­ni­cích, vo­zi­dlech, měs­tech, zboží a to­vá­ren.


Lepší verzi češ­tiny si můžete stáh­nout odsud: http://si­mu­trans.wz.cz/ces­tina.php


ob­rázky z verze 0.86.10.4 (ukázky nových mostů a ma­lrb­ného měs­tečka):

ukázka mostů přes údolí
no­vinky: mosty, jed­no­ko­lejka, se­ma­fory a značky
měs­tečko
ukázka pří­stavů a mostů
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz