k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans 86.07.2

29. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(první dojmy)

Nej­no­vější verze Si­mu­trans 64x64 vyšla 28. srpna. Co při­nesla, kromě faktu, že jsem se zas začal o tuto hru za­jí­mat, nového? Když jsem pátral po nových ver­zích na stránce 64.si­mu­trans.com, zjis­til jsem, že nové verze jsou vy­pouš­těny s ší­le­nou ka­dencí, někdy i 8 nových verzí za měsíc. Tomu říkám opravdu úcty­hodný výkon!

Ale v mých silách je za­chy­tit no­vinku ma­xi­málně jednou za měsíc a trochu se po­dí­vat, kam vývoj této vý­borné fre­e­ware hry po­kro­čil.

Takže co je nového:

Byla při­dána nová gra­fika, což se týká hlavně budov, ale i ně­ko­lika au­tí­ček. Teď je k dis­po­zici ně­ko­lik podob pří­stavů, které se liší ve­li­kostí (ale stojí pořád stejně) je tu na­pří­klad pří­stav s ma­já­kem, pří­stav s jeřáby, nebo jenom prostá malá mola. I když tyto pří­stavy jinak vy­pa­dají, funkci mají pořád stej­nou.

Kolem za­stá­vek se dají stavět různé budovy, které sice nic ne­dě­lají, ale hezky vy­pa­dají. A navíc se po­čí­tají jako sou­část za­stávky, takže ji mohou roz­ší­řit na volné místo, kde bude třeba další ná­stu­piště.

Na sil­nice lze umis­ťo­vat značky, které usměr­ňují provoz (něco jako se­ma­fory na že­lez­nici). Je to jednak jed­no­směrka a  pak mi­ni­mální rych­lost (vznikne tak jakási dál­nice).

Je možné vy­tvá­řet ne­čtver­cové mapy.

Ná­stroje pro tes­to­vání hry umož­ňují víc kouzel než dříve: uměle zvět­šo­vat města, po­sta­vit ja­kou­koli to­várnu, obchod nebo tu­ris­tic­kou atrakci nebo měnit hráče.

Další no­vinky jsou takové tech­nické zá­le­ži­tosti: zlep­šen kód hry, lépe vy­u­žívá ope­rační paměť, což prý je pří­prava na tvorbu kódu pro 64bitové pro­ce­sory a taky to (lo­gicky) zmenší nároky hry (trochu).

Taky byly opra­vo­vány další drobné chybky, což za­ru­čuje větší sta­bi­lita a pohodu při hraní.

A jestli nevíte co stáh­nout, tak za­ví­tejte na www.si­mu­graph.com/forum/ nebo kon­krétně na www.si­mu­graph.com/forum/view­to­pic.php?id=10&t_id=203, kde jsou odkazy na sou­bory ak­tu­ální verze (včetně Ja­pon­ského a Ně­mec­kého packu).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz