k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans 8/2006

11. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(si­tu­ace v srpnu 2006)

down­lo­ady: pak64 88-10-5
(sta­bilní verze)
pak64 89-02-3
(nej­no­vější verze)
pak128 1.3.2
(je třeba navíc stáh­nout sa­motný exáč verze 88-10-5 pro win/linux/BeOS)
dis­kuzní fórum Si­mu­trans – tam je všechno

simu-intro

Začnu trochu ze­ši­roka. Hra Si­mu­trans je vy­ví­jena už 7 let a 5 měsíců a ura­zila dlouhý kus cesty od prv­ních verzí až do sou­čas­nosti. Ono se zdá, že to nic není, ale jak jsem se do­zvě­děl, tak celý zdro­jový kód čítá ohro­mu­jí­cích 150.000 řádků a část z toho je v něm­čině (po­zůsta­tek raných verzí). A tohle mon­strum spra­vuje, pro­gra­muje nové funkce a hledá chyby jeden jediný pro­gra­má­tor (v sou­čas­nosti, myslím, že jich bývalo víc; o obsah se stará víc lidí).

A vývoj po­kra­čuje…

88.10.5 „stable“

Po­slední sta­bilní verze vyšla 1. čer­vence a od mnou na­po­sledy zmi­ňo­vané verze (86.10.4) při­byla řada no­vi­nek (vždyť me­zi­tím uply­nulo 9 měsíců). Tak to vez­meme pěkně po­po­řádku, jak no­vinky při­chá­zely.

Verze 87.00 a 87.01 nám na­dě­lily mož­nost stavět sta­nice na mos­tech (vypadá to jako pa­kárna, ale pomocí toho se dají bu­do­vat od­vážné a ne­u­vě­ři­telné za­stávky a pře­kla­diště), mnoho nových tram­vají, ča­so­vou linii pro všechny ob­jekty (to zna­mená, že teď i druhy cest i měst­ské budovy mají datum uve­dení a za­sta­rání, což v pří­padě měst vy­tváří pěkný dojem, že se města s po­stu­pem let mění, domy z 19. sto­letí jsou po­stupně na­hra­zo­vány no­věj­šími, město se roz­růstá a během první po­lo­viny 20. sto­letí se objeví první mra­kodrapy, prostě krása), dál nám při­byly vodní kanály na souši a „pla­vební mosty“ a ro­zumné urych­lo­vání času.

Verze 88.00 nám ko­nečně na­dě­lila le­ta­dla, byl upra­ven systém a druhy za­stá­vek, ši­kovné choose-značky pro auta (umístí se před za­stávku s místy pro ně­ko­lik vo­zi­del a auto, které značku pro­jede, si samo vybere jedno prázdné místo), byl im­ple­men­to­ván A* al­go­rit­mus pro hle­dání cest, což zna­mená, že si vo­zi­dlo ne­hledá nej­kratší cestu, ale tu nej­rych­lejší a po­slední velká změna je „just in time“ zá­so­bo­vání, kdy pře­pl­něné to­várny od­mí­tají při­jí­mat zboží.

Pak se ně­ko­lik verzí všechno vy­chy­tá­valo a další změny přišly až s 88.04 a to plná pod­pora nad­zemní a po­zemní jed­no­ko­lejky/maglevu včetně pro­po­jo­vání těchto úrovní. Timoty nám na­dě­lil první maglev vo­zi­dlo Con­cept1 (max. rychl 300km/h) a poz­ději i Con­cept2 (max. rychl. 590Km/h).

Ve verzi 88.06 tvůrci vy­kouz­lili nový druh vla­ko­vého ná­věstí, tzv. choose sig­nály. Je to velmi uži­tečná věc, která se hodí při stavbě ve­li­kých ná­draží. Umístí se před ná­draží s ně­ko­lika ko­le­jemi, kde mohou vlaky za­sta­vit a na­klá­dat/vy­klá­dat. Když vlak pro­jede tímto ná­věs­tím, vybere nej­bližší volné místo a tam za­staví. Není už nutné přesně ur­čo­vat na jakou kolej vjede a do­prava je tedy mnohem pruž­nější. Další vy­chy­távka je in­di­kace uvízlého vo­zi­dla, což je velmi uži­tečná funkce, která se hodí v pří­padě, že se na­pří­klad ucpe nějaký že­lez­niční uzel (a že se to může stát).

Další pěkná věc přišla v dubnu (ver 88.08), kdy bylo do pro­gramu za­kom­po­no­vána mož­nost růz­ných délek vo­zi­del, což se hodí hlavně při tvorbě mno­ha­klou­bo­vých tram­vají, malých tendrů za parní lo­ko­mo­ti­vou a krát­kých/dlou­hých vagonů.

S pří­cho­dem verze 88.09 si hráči Si­mu­trans ko­nečně od­po­či­nuli od ne­ko­neč­ného kli­kání při bou­rání dlou­hých tratí po­líčko po po­líčku. Přibyl totiž velice uži­tečný ná­stroj pro zbou­rání celého úseku ko­le­jiště, sil­nice, maglev dráhy. Stačí klik­nout na za­čá­tek a na konec a je to pryč, člověk si někdy ušetří stovky klik­nutí. Také při­byly mož­nosti při­způ­so­bení hry, lze na­sta­vit čet­nost ge­ne­ro­vání ces­tu­jí­cích.

Prů­běžně se sa­mo­zřejmě ob­je­vo­val nový obsah(vlaky, auta, tram­vaje, maglev vlaky, budovy atd.)

Verze 88.10.5 byla vy­hlá­šena jako sta­bilní a tedy do­po­ru­čená pro dlou­ho­dobé hraní (což jenom po­tvr­zuji, je do­o­pravdy sta­bilní). Navíc byla na­por­to­vána pro MacOS běžící na pro­ce­se­rech Intel. Je tedy do­stupná pro Win­dows, Linux, BeOS a MacOS.

89+

Ale vývoj se ne­za­staví u „stable ver­sion“ (která navíc nebyla první a roz­hodně nebude po­slední). Tam je jen vše vy­la­děno a je tedy čas im­ple­men­to­vat zcela nové věci. A to se taky stalo, když vyšla ná­sle­du­jící 89.00, ve které byl kom­pletně pře­pra­co­ván systém že­lez­nič­ních seg­mentů ohra­ni­če­ných se­ma­fory (dříve mohl v každém být jen jediný vlak). S pří­cho­dem 89.00 byl na­sto­len tzv. path based sig­na­ling (PBS), který umož­ňuje, aby bylo v jednom seg­mentu víc vlaků, pokud se ovšem ne­zkříží jejich cesty. Vlak (tram­vaj) si totiž re­zer­vují vla­ko­vou cestu až k nej­bliž­šímu ná­věstí nebo za­stávce a na takto za­re­zer­vo­vaný kus tratě nic ne­vjede, ale pouze dorazí až na konec vol­ného úseku, počká až vlak pře­jede, cesta se uvolní a po­kra­čuje se dál. Má to své pří­nosy. Není na­pří­klad nutné stavět na tram­va­jo­vých tra­tích žádné (nebo méně) se­ma­forů, pro­tože si tram­vaj zabere kus tratě k nej­bližší (ob­vykle velice blízké) za­stávce a ne­pře­káží ostat­ním. Ale tento systém má své ne­vý­hody, tedy hlavně nezvyk na systém, který pra­cuje jinak než „za stara“, ale vý­sledky podává stejné.


Další velký otřes nastal, když prissi (pro­gra­má­tor a správce pak64) kom­pletně upra­vil eko­no­miku pro pak64. Ohromě se zvedli pro­vozní ná­klady téměř všech vo­zi­del a je tedy mnohem těžší pro­fi­to­vat, ale jde to.

Tato změna také pro­mění savy ze star­ších verzí hry (před 89.00), ve kte­rých člověk vy­dě­lá­val mi­li­ony za měsíc, na ne­hra­telné ban­kro­tu­jící eko­no­miky, kde na­jed­nou pro­dě­lá­váte dva mi­li­ony mě­síčně.


Další verze z rodiny 89.x.x při­nesly na­pří­klad mož­nost stavět různé druhy elek­tri­fi­kací a jiných ob­jektů na ko­mu­ni­ka­cích. Je také možné elek­tri­fi­ko­vat sil­nice, což je jasná pří­prava na tro­lej­busy, kte­rých se určitě brzo do­čkáme.

Další uži­teč­nosti je např: čís­lo­vání kon­vojů (uži­tečné, když se hlásí, že jedno z vo­zi­del ve velkém houfu nemůže nalézt cestu a není na první pohled jasné, které to je; teď se dá poznat podle jeho je­di­neč­ného čísla) a mož­nost stavět tram­va­jové koleje na sil­nič­ních mos­tech a v sil­nič­ních tu­ne­lech.

pak128

I když se této gra­ficky de­tail­nější verzi Si­mu­trans nor­málně ne­vě­nuji, musel jsem aspoň vy­zkou­šet.

Pak 128 dospěl do verze 1.3.2, které běží na pro­gramu verze 88.10.5 (pro kom­pa­ti­bi­litu s no­věj­šími je třeba spec patch).

Když po­rov­náme pak64 a pak128, tak 128 má de­tail­nější gra­fiku (2× větší herní po­líčko), ale zase má člověk menší pře­hled. Ale hlavně ob­sa­huje mnohem víc vo­zi­del, vlaků, aut, le­ta­del, lodí, budov, to­vá­ren a vůbec všeho než pak64.

A aby to bylo fér tak musím říct, že in­sta­lačka je asi 4× větší a cel­kově je pak128 ná­roč­nější na pro­ce­sor a paměť.

Taky prožil ně­ja­kou eko­no­mic­kou re­formu, ale roz­hodně mír­nější než u paku64, takže se de facto nic moc nemění.

simu-outro

A co bude dál? To nevím, ale prissi na dis­kuz­ním fóru utrousil něco v tom smyslu, že by se ze Si­mu­trans stalo open-source, což by, při dobré ko­or­di­naci prací, myslím věci jenom pro­spělo a vývoj pro­gramu by se urych­lil.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz