k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Simutrans 11/2006

18. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(si­tu­ace v lis­to­padu 2006)

down­lo­ady: nej­no­vější verze 99.04.1

po­slední vy­zkou­šená verze 99.02.2

dis­kuzní fórum Si­mu­trans – kdo hledá, najde co chce

Slova na za­čátku…

Si­mu­trans se pomalu, ale jistě blíží k „fi­nální“ verzi 1.0 (sou­časná ak­tu­ální verze je 0.99.3). Na dis­kuz­ním fóru se de­ba­tuje co bude nového v té plné verzi. Prav­dě­po­dobně nic pře­vrat­ného. Myslím, že se do­čkáme vy­pi­lo­vání všech de­tailů, sta­bi­lity hry a no­vi­nek im­ple­men­to­va­ných v po­slední době k do­ko­na­losti. Ale zá­sadní věci jako třeba mul­tipla­yer přijde (aspoň doufám, že přijde) poz­ději. Pro­tože vývoj ne­skončí verzí 1.0 a půjde dál.

Na úvod řeknu, že sám hraju Si­mu­trans pak64. A to hlavně proto, že je menší a míň ná­ročný a taky, že všechny změny se v něm pro­jeví jako první. Jde o to, že hlavní pro­gra­má­tor Prissi zá­ro­veň spra­vuje pak64, takže všem no­vin­kám při­způ­sobí datové sou­bory. Ostatní paky (128, HD96, 96) na změny re­a­gují s ně­ja­kým zpož­dě­ním, pro­tože jejich tvůrci a správci musí čekat na vydání nové verze a pak teprve začít pra­co­vat. (Stalo se to po za­ve­dení PBS a kli­ma­tic­kých zón)

To jen tak na úvod a teď se pustím do re­ka­pi­tu­lace co se stalo nového od po­sled­ního re­portu ze srpna 2006. Zpo­čátku se oba články budou lehce pře­krý­vat, ale berte to jako do­pl­nění.

0.99.02.1
0.99.02.1
0.99.02.1
0.99.02.2
0.99.02.2
0.99.02.2
0.99.02.2
0.99.02.2
0.99.03

Slova upro­střed…

Náš příběh začíná v čer­venci 2006, kdy se jako horká no­vinka ve verzi 89.00 vy­skytlo PBS a chys­tala se eko­no­mická re­forma paku64 (víc v mi­nu­lém re­portu).

Verze 89.02 při­nesla jednu za­jí­ma­vou no­vinku a tou byl soubor compat.tab, který ob­sa­huje in­for­mace o na­hra­zo­vání vo­zi­del. Vy­svět­lím: fun­guje to asi tak, že při na­hrá­vání savu se hle­dají sou­bory pří­sluš­ných vo­zi­del v ad­re­sáři /pak, ale když je nějaké staré vo­zi­dlo na­hra­zeno jiným, nebo se změní jeho jméno, podívá se pro­gram do compat.tab a tam si změny najde. Za­ru­čuje to větší kom­pa­ti­bi­litu se sta­rými savy a do­konce to umož­ňuje chu­járny jako ko­rektní na­čí­tání savů z paku64 do paku128 a opačně. A to potěší. Tato verze taky při­nesla mož­nost stavět různé druhy elek­tri­fi­kace a to včetně silnic. Jasná pří­prava na tro­lej­busy…

Ná­sle­du­jící pod­verze při­nesla hezky vy­pa­da­jící ply­nulé brž­dění vlaku před koncem ná­stu­piště a před čer­ve­nými se­ma­fory. Před­tím vlaky jely plnou rych­lostí a pak na místě za­sta­vily na nulu. Což u rych­lo­vlaků pů­so­bilo dost divně.

Ná­sle­du­jící 89.02.2 uká­zala au­to­ma­tické čís­lo­vání kon­vojů (uži­tečné) a mož­nost stavět tram­va­jové koleje v sil­nič­ních tu­ne­lech a na sil­nič­ních mos­tech (velice uži­tečné).

S další pod­verzí osm­de­sát­de­vítky-dvojky se přihnala eko­no­mická re­forma a ně­ko­lik bu­g­fixů. Ten den skon­čila všechna sranda.

89.02.4 ne­u­ká­zala nic noc nového, ale byl pře­pra­co­vána stará část kódu, která byla podle všeho dost pra­sácká (citace ori­gi­nále: This was a heavy rework of the dirty system …)

Pak se v čase pře­su­neme do srpna 2006 k 89.03, která umož­nila jednu vy­chy­távku a to de­fi­nice ob­jektů vět­ších než 64*64 pixelů (pří­padně 128). Vzniklo to na Ti­mo­tyho popud a to hlavně kvůli bu­dou­cím velkým lodím, které byly do té doby ome­zeně veliké a ne­pů­so­bilo to moc vě­ro­hodně. Taky byla do hry dodán tzv. za­čá­teč­nický mód (be­gin­ner mode), který je pře­kva­pivě určen za­čá­teč­ní­kům, aby snad­něji vklouzly do hry. Při jeho ak­ti­vaci se výnosy za pře­pravu zboží a ces­tu­jí­cích zvýší o 50% (lze na­kon­fi­gu­ro­vat) a zapnou se další mírná zjed­no­du­šení (žádné just in time).

V době vydání 89.03.2 (který při­ná­šel jen opravy chyb) se už pilně pra­co­valo na kli­matu.

Pak jsme trochu po­sko­čili až k číslu 90.00 a 90.00.1 (září 2006), kdy při­byly nějaké „“eye­can­dies" .(nechce se mi to pře­klá­dat a vy­svět­lo­vat, tak to dám v ori­gi­nále: ADD: [kie­ron­green] ad­di­ti­o­nally fre­i­ght image for vehicles [syntax 'fre­i­gthi­mage[no][di­rection]=' with the good de­fi­ni­tion in 'fre­i­gh­ti­mage­type[no]='])" a ba­revná sig­na­li­zace stavu dané linky (v se­znamu linek a kon­vojů se jméno linky/kon­voje zob­ra­zuje ně­ja­kou barvou, podle toho jak to s ní vypadá. Čer­veně = v mínusu; žlutě = bez pohybu; modré = za­sta­ralé; bílé = bez vo­zi­del; černé = normál. Abych pravdu řekl, neměl jsem přes­nou před­stavu, co jed­not­livé barvy zna­me­nají, až do doby, co jsem začal pra­co­vat na tomto re­portu.)

Osm dní nato vyšla al­fa­verze 99.00. Byla to první ve­řejná verze, která ob­sa­ho­vala kli­ma­tické zóny. O co jde? Jenom o vy­lep­šení vzhledu hry, kdy u moře se roz­klá­dají pí­sečné pouště s kak­tusy a jinou pouštní ve­ge­tací, výš ná­sle­duje mírný pás s list­na­tými stromy, které po­stupně pře­chá­zejí do jeh­lič­nanů a sa­motné vr­cholky hor jsou po­kryty sněhem. Fun­gují sa­mo­zřejmě roční období, kdy v zimě se sníh napadá i v níže po­lo­že­ných ob­las­tech a stře­chy domů jsou na­jed­nou bílé. Na sa­mot­nou hra­tel­nost a eko­no­mické me­cha­mismy to nemá vliv, ale vypadá to pěkně a kra­jina se stává va­ri­a­bilní. Na jaře se stromy ze­le­nají a na podzim zase lisí žloutne a hnědne. Řekl bych, že je to nej­větší změna vzhledu za celou dobu vývoje Si­mu­trans.

Za 14 dnů ná­sle­do­vala ve­řejná (ne­tes­to­vací) verze s pod­po­rou kli­matu 99.01. Ob­sa­ho­vala mnoho oprav vznik­lých chyb a kom­plex­nější tunely.

V 99.01.1 byl ně­ja­kým způ­so­bem vy­la­ďo­ván výkon a hle­dání cest je až o 15% rych­lejší.

Ná­sle­du­jící 99.02 z října byla pro­hlá­šena za otes­to­va­nou verzi. Ale její pod­ná­sle­dov­níci přesto ob­sa­ho­valy nějaké vy­la­ďo­vání a op­ti­ma­li­zace.

Pravý a zcela ne­če­kaný otřes přišel v lis­to­padu (99.03). Kie­ron­green do hry přidal tzv. un­der­ground mód (ak­ti­vuje se stis­kem U. Neboli mož­nost stavět různě kli­katé tunely, které se mohou navíc vzá­jemně křížit. A taky se v tu­ne­lech dají stavět za­stávky a depa. Ano, správně, to zna­mená, že odteď se dá stavět re­gu­lérní metro. Už jenom aby někdo udělal sadu vozů čes­kého metra a dojem by byl do­ko­nalý.

Verze 99.04 při­nesla roz­sáh­lou op­ti­ma­li­zaci, co se paměti týče. Takže hra vy­ža­duje o 15 až 25% méně paměti, což ocení ti, kteří hrají na ab­surdně vel­kých mapách jako třeba 2050x2050 po­lí­ček (tady si jeden takový save můžete stáh­nout, ale pozor, vy­ža­duje 512 (nově) až 1GB (po­staru) paměti ram). Nějaké úpravy po­tkaly taky kód tunelů, takže savy z 99.03 ne­musejí být či­telné. Ale to se mi ne­stalo, takže to po­va­žuji za ne­prav­dě­po­dobné.

Slova na konci…

Tak, teď jsem shrnul, co se stalo na Si­mu­trans scéně nového za nějaké plus mínus 4 měsíce. Stalo se toho hodně a po­měrně dost zá­sad­ních věcí. Nej­zá­važ­nější z nich kli­ma­tické zóny a un­der­gound mód. Hlavně po tom druhém volali hráči Si­mu­trans (a kuřáci opia) už dlou­hou dobu.

Co přijde v bu­doucnu, to nikdo neví. Sám nemám odvahu ti­po­vat. Ale doufám, že bude brzo k do­ko­na­losti vy­la­děn un­der­ground mód, jehož po­u­ží­vání je zatím po­ně­kud ne­o­hra­bané.

A potom? Mul­tipla­yer? Zje­vení? Kéž by…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz