k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Simutrans 100.0

4. 7. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(fi­nální verze?!)

Je to tady: pět měsíců po minulé verzi vyšla nová sta­bilní verze Si­mu­trans, která nese číslo 100.0 na­po­ví­da­jící něco o tom, že se jedná o fi­nální verzi. Nicméně pak128 stále za­o­stává a ještě není do­stupná jeho verze, která by fun­go­vala s bi­nár­kou verze sto. Pak64 je jako vždy bez pro­blémů do­stupný včas.

Si­mu­trans v100.0 ob­sa­huje docela ob­sáhlý chan­ge­log ve kterém je 21 oprav (FIX), 22 změn (CHANGE) a 20 nových funkcí (ADD).

Teď tady shrnu no­vinky a nové funkce, kte­rých si při hraní nové Si­mu­trans všim­nete.

Byl změněn systém při­dě­lo­vání jmen za­stáv­kám, takže odteď mají všechny za­stávky zcela uni­kátní jména. Dříve to byl trochu pro­blém, pro­tože třeba za­stá­vek Praha Jih mohlo být klidně dvacet a pak, aby se v tom čert vyznal.

Okno, kde se na­sta­vují trasy jed­not­li­vých linek, bylo kom­pletně změ­něno a při­byla mož­nost na­sta­vit, jak dlouho se má na za­stávce čekat (dosud šlo na­sta­vit jenom čekání do ur­či­tého pro­centa za­pl­nění do­prav­ního pro­středku).

Další věc, která sice nemá žádný prak­tický vliv na hra­tel­nost, ale potěší je mo­vin­go­b­ject – nějaká věc, která se po mapě po­hy­buje zcela sa­mo­statně, třeba hned v úvod­ním měs­tečku se po uli­cích pro­há­nějí ovce. Milé. Po­dobně na tom jsou i nové groun­dob­jects – sta­tické věci, které jsou roz­mís­těné po kra­jině a nejsou to stromy: různé studánky, kamení, ryb­níčky a po­dobné drob­nosti zá­vislé na kli­ma­tic­kém pásmu. S tím sou­visí další nová věc (možná, že tu byla už někdy dřív, ne­pa­ma­tuji se přesně): když sta­víte koleje nebo sil­nici napříč lesem, do cel­kové ceny stavby se mimo sa­motné ko­mu­ni­kace při­po­čí­tává i cena li­kvi­dace stromů a groun­dob­jectů, takže po­sta­vit dál­nici napříč pra­le­sem se může pěkně pro­dra­žit. Je to jenom další milá drob­nost, která dělá ze Si­mu­trans kom­plexní si­mu­lá­tor.

Další věc, kterou jsem ne­zkou­šel, ale někomu by se mohla hodit je při­způ­so­bi­tel­nost her­ních na­bí­dek (kon­fi­gu­race je v sou­boru pak64/config/menuconf.tab).

Změněn byl i ná­stroj na při­dá­vání stromů, který fun­guje jako úprava terénu a ta­že­ním myši se sázejí stromy, což mnohem rych­lejší a po­ho­dl­nější než po­staru.

Po­čí­ta­čoví pro­ti­hráči se na­u­čili stavět le­tiště. Otázka zní, jak efek­tivně jich budou vy­u­ží­vat. Přece jenom po­čí­tač nikdy ne­hos­po­da­řil moc efek­tivně.

A pak byly při­dány map edi­ting tools, což jsou ná­stroje pro kom­plexní změny a tvorby map. Nejsou určeny pro hraní, ale třeba pro tvorbu scé­nářů (viz. dále). Tyto ná­stroje umož­ňují po­sta­vit na­prosto všechno, co se ve hře vy­sky­tuje (to­várny, atrakce, měst­ské stavby a do­konce i jed­not­livé kon­krétní stromy) a heště v sobě ob­sa­hují další ná­stroj na tvorbu lesů, kdy myší vy­be­reme dva body a v pro­storu mezi nimi se vysadí les. Ide­ální pro tvorbu vel­kých za­les­ně­ných ploch.

Vy­lep­šeno bylo zo­o­mo­vání, které je nyní ply­nu­lejší a pod­po­ruje i při­bli­žo­vání herní mapy.

Dále je to více sta­tis­tik o herním světě (v Ci­ty­list) a mož­nost vy­tvo­řit mapu zcela bez stromů.

V paku64 pak je ně­ko­lik nových vlaků (třeba švéd­ská souprava X2000), vagónů, au­to­busů a ná­klad­ních aut a nová gra­fika pro ně­které staré.

Další velice uži­teč­nou fí­ču­rou je pře­sou­vání za­stá­vek. Fun­guje to tak, že mám jednu za­stávku, kterou ob­slu­huje hodně linek au­to­busů, ale jak se ukáže, tak ta za­stávka není na právě nej­vhod­něj­ším místě a bylo by dobré jí pře­su­nout, což by zna­me­nalo vy­bu­do­vat jinou a pak ručeně v každé lince, která za­stávku ob­slu­huje, smazat ne­vhod­nou a na­hra­dit ji novou za­stáv­kou, což ale může být docela pracné. Ale na­štěstí s mož­ností za­stávku pře­su­nout tohle všechno odpadá. Teď stačí po­sta­vit novou za­stávku a pak použít nový ná­stroj, pře­su­nout za­stávku ze staré na novou a trasy všech linek, se změní a dojde v nich k ná­hradě jedné za­stávky za druhou. Navíc se tento ná­stroj chová chytře a u au­to­busů pře­smě­ro­vává jedno po­líčko na jiné, u lodí a le­ta­del celou za­stávku na jinou a u vlaků jedno ná­stu­piště na jiné. A pak se z tohoto ná­stroje stává velice uži­tečný po­moc­ník.

A na­ko­nec jsem si nechal jednu docela milou no­vinku, kterou jsou už zmí­něné scé­náře. Jde o to, že doteď se dala hrát jenom „volná hra“, kde o nic nešlo, člověk si jenom stavěl a neměl žádný cíl. Na­proti tomu scé­náře jsou už vy­tvo­řené mapy, které mají různě ob­tížně spl­ni­telný cíl. Na­pří­klad pře­pra­vit 500 ces­tu­jí­cích, do­sáh­nout ho­to­vosti 100.000.000 nebo tak po­dobně.

A to je všechno pro verzi 100.0. Ale ne­mys­lete si, že teď vývoj hry končí. Kdepak. Si­mu­trans se kon­ti­nu­elně vyvíjí a už teď jsou k dis­po­zici další nigtly buildy s ně­ko­lika opra­vami.

Odkazy:

Si­mu­trans 100.0


* 3. čer­vence 2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz