k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Světlo v zádech

nadřazená sekce sbírka

Světlo v zádech je při­pra­vo­vaná pě­ti­dílná po­víd­ková série. Hlav­ním hr­di­nou je de­tek­tiv Her­t­zmann, který je do­sti­žen svojí mi­nu­lostí v podobě tří zá­had­ných mužů, kteří oči­vidně vědí na­prosto vše. Her­t­zmann se pouští do vy­šet­řo­vání ba­nál­ního zlo­činu, ale do­stane se mnohem hlou­běji proti proudu času a svého svě­domí…


Když vyšel druhý díl, takto jsem ho po­pi­so­val:

Kuřáci opia sle­dují další dva dny života de­tek­tiva Her­t­zmanna a vy­šet­řo­vání ně­ko­lika sta­rých zlo­činů. Za­tímco první díl (Deset minut spánku) se­zna­mo­val s hlav­ními po­sta­vami a jejich sta­rými hříchy a ro­ze­hrává první tahy dlouhé ša­chové partie, druhý po­kra­čuje ve hře. Her­t­zmann po­kra­čuje ve své ne­jisté cestě a pomalu začíná zuřit, vy­šet­řo­vání me­zi­tím stojí. Šílený de­tek­tiv se do­stane do po­chyb­ného pod­niku jménem Opiové doupě (proto ten podti­tul Kuřáci opia), setká se s dal­šími lidmi, si­tu­aci zkom­pli­kuje ně­ko­lik te­le­fo­nátů, Her­t­zmann je pro­ná­sle­do­ván stra­chem a roz­hodne se vše oka­mžitě ukon­čit ris­kant­ním tahem a dát si schůzku s vlast­ním osudem se zbraní v ruce. Si­tu­aci změní vý­střel upro­střed noci…

Celý příběh dru­hého Světla v zádech se točí kolem de­tek­tiva Her­t­zmanna, Opi­o­vého dou­pěte a dé­mo­nic­kých bratrů Ka­ra­ma­zo­vých.

Zatím byly zve­řej­něny první dva díly.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz