k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Deníky mrtvého muže

nadřazená sekce sbírka

Příběh po­div­ného přá­tel­ství Pea a Adama K. – dvou bý­va­lých stu­dentů „FELu .(Fa­kulty elek­tro­tech­nické ČVUT)“, ke kterým se poz­ději přidá své­rázná stu­dentka Ruby.

Jak šel čas (pozor, spo­i­ler alert!)

2007
N13, P14, X15
Peova nemoc; čas, kdy Adam K. i Peo byli útěku před světem
všechno je za­vr­šeno Peovou údaj­nou smrtí koncem roku 2007, která uvrhne Adama K. do
Jaro 2008
happy start, Adam K., který po sobě dů­kladně za­hla­dil všechny stopy, aby mohl zmizet, na za­čátku nového se­mestru před FELem potká Pea. Všechno může začít nanovo. V ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích se k nim při­stě­huje Ruby
Jaro 2009 – Podzim 2009 Ter­mi­na­lita
na jaře 09 začíná Ter­mi­na­lita, na Adama a Peo přijde nová krize. Ruby je di­a­gnos­ti­ko­vána dě­dičná nemoc a po­stupně ztrácí paměť, pak úplně zmizí. Celá Ter­mi­na­lita je jednou dlou­hou ha­lu­ci­nační pařbou, kde se nikdy nedá určit přesný čas. Na konci Ter­mi­na­lity je Ruby na­hra­zena Anit Val
Podzim 2009 – Jaro 2010 Dark night of the soul
do­zvuky Ter­mi­na­lity, agre­sivní cesta do srdce ší­len­ství
Jaro 2010 – xxx: Návrat sta­rých časů
Jaro 2011??? detox in­ci­dent

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz