k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Deníky mrtvého muže

nadřazená sekce sbírka

Příběh po­div­ného přá­tel­ství Pea a Adama K. – dvou bý­va­lých stu­dentů „FELu .(Fa­kulty elek­tro­tech­nické ČVUT)“, ke kterým se poz­ději přidá své­rázná stu­dentka Ruby.

Jak šel čas (pozor, spo­i­ler alert!)

2007
N13, P14, X15
Peova nemoc; čas, kdy Adam K. i Peo byli útěku před světem
všechno je za­vr­šeno Peovou údaj­nou smrtí koncem roku 2007, která uvrhne Adama K. do
Jaro 2008
happy start, Adam K., který po sobě dů­kladně za­hla­dil všechny stopy, aby mohl zmizet, na za­čátku nového se­mestru před FELem potká Pea. Všechno může začít nanovo. V ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích se k nim při­stě­huje Ruby
Jaro 2009 – Podzim 2009 Ter­mi­na­lita
na jaře 09 začíná Ter­mi­na­lita, na Adama a Peo přijde nová krize. Ruby je di­a­gnos­ti­ko­vána dě­dičná nemoc a po­stupně ztrácí paměť, pak úplně zmizí. Celá Ter­mi­na­lita je jednou dlou­hou ha­lu­ci­nační pařbou, kde se nikdy nedá určit přesný čas. Na konci Ter­mi­na­lity je Ruby na­hra­zena Anit Val
Podzim 2009 – Jaro 2010 Dark night of the soul
do­zvuky Ter­mi­na­lity, agre­sivní cesta do srdce ší­len­ství
Jaro 2010 – xxx: Návrat sta­rých časů
Jaro 2011??? detox in­ci­dent
19. 10. 2007 Neděle třináctého 📷
21. 1. 2010 P14
5. 2. 2008 Do ledovce vytesán 📷
24. 1. 2008 Svědectví o chorobě
5. 10. 2008 Y3F
10. 10. 2008 Dvě věže
2. 12. 2008 Stalker číslo 47
31. 1. 2009 Někdo se dívá
12. 4. 2009 Jaro 20009
3. 2. 2013 Bar Cenzura
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz