k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Nažerte se grázlové (6. kniha, 11. kapitola, 2. odstavec, verš 42.)

14. 3. 2010 (před 12 lety) — k47
CC by-nc-nd (via)

Rych­lovka z 7. 3. 2010, téma: bě­los­něžný ledu let

Byla to malá hvězdárna kousek cesty za ma­tič­kou Me­t­ro­po­lis a v ní jsem byl já a dva další spící zmetci ze spek­trosko­pie. Nikdo z as­t­ro­nomů neměl spek­trosko­pic­kou smečku v lásce. Vždyť oni žádnou hvězdu nikdy ne­vi­děli vlast­níma očima, nikdy jim to světlo, které letělo vesmí­rem mi­li­ardy let ne­do­padlo na sít­nice. Oni se jenom po­dí­vali do grafů a řekli: „Je to hvězda, kolem které obíhá pla­neta s velkým po­dí­lem lithia.“ A jejich spek­t­rální čáry nikdy nelhaly. Proto je nikdo neměl rád. Ale na tom vůbec ne­zá­le­želo. Seděli v rohu a zívali, za­tímco já jsem zíral do hle­dáčku as­t­ro­no­mic­kého da­le­ko­hledu.

„Nějak se mi nezdá kometa C 2010/124,“ řekl jsem pořád s okem při­tisk­nu­tým k oku­láru te­leskopu.

„Přes čty­ři­cet ki­lo­me­trů bě­los­něž­ného ledu, který letí vesmí­rem,“ od­po­vě­děl znuděně jeden z nich. „Voda, oxid uhel­natý, du­e­te­rium a nějaké to smetí. Podle spek­tra je na­prosto v po­řádku.“

„To jo, ale její dráha je nějak od­klo­něná. Podle ka­ta­logu mi nesedí její poloha.“

„Je na ko­liz­ním kurzu se zemí?“ zeptal se na­prosto ne­vzru­šeně zmetek ze spek­trosko­pie.

„Do teď nebyla.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz