k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Live i5 pain

16. 2. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
Live i5 pain
Live i5 pain
Live i5 pain – sou­mrak

Ob­rázky z ko­lekce Live i5 pain vítaly ná­vštěv­níky K47čky na vstupní stránce od 3. čer­vence 2004 ně­ko­lik ná­sle­du­jí­cích měsíců. Ponuré koláže jsem tou dobou tvořil jako na bě­ží­cím pásu takže jinak nemoly skočit ani uví­tací ob­rázky. Frag­ment z prv­ního ob­rázku (mj. než jsem ho vy­tvo­řil vyrval jsem si hodně vlasů u ne­ko­neč­ných pokusů, než jsem dosáhl op­ti­mál­ního vzhledu) se na K47čce na­chází dodnes, v kom­bi­naci s „hlu­bicí míru“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz