k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Terminalita - Poznámky

27. 1. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

za­čá­tek: ??? konec: 22.9.2009

 1. okoun slang
 2. 4chan mem: Over 9000
 3. Sto­pa­řův prů­vodce po ga­la­xii
 4. Cory Doc­to­row: Little Bro­ther
 5. Deníky mrt­vého muže – Věž (ne­pub­li­ko­váno)
 6. po­stava Re­ve­renda mě na­padla jenom ná­ho­dou, když jsem si na wi­ki­pe­dii pře­četl stej­no­jmenný článek a potom, když jsem četl zadání SASPI rych­lovky (bylo to něco jako je za­ká­záno vy­ha­zo­vat kameny z kapes), které jsem se ne­sta­čil zú­čast­nit, mě na­pa­dala slova pří­běhu té rych­lovky: „Ale no tak Re­ve­rende.“ Na­padlo mě mít po­stavu, která by byla ně­ja­kým způ­so­bem dů­stojná, ale na druhu stranu by byla po­divná. Pak se to nějak svezlo a na­padlo mě, že snad žádná po­stava nemá sku­tečné pro­blémy, tak jsem se po­ku­sil Re­ve­renda vy­mo­de­lo­vat jako člo­věka, který v životě ža­lostně selhal a teď je plný ne­ná­visti a ší­len­ství a je scho­pen če­ho­koli, pro­tože mu na ničem moc ne­zá­leží, ale zá­ro­veň, aby ne­pů­so­bil příliš hr­din­sky.
 7. Gin­sber­govo Kví­lení
 8. in­ter­ne­tový mem It's a trap wiki
 9. keyblade?
 10. Joseph Heller: Hlava XXII. V prů­běhu celé knihy (která není řazená chro­no­lo­gicky) je zmi­ňo­ván ze­snulý Snow­den a jeho ta­jem­ství. To je vy­je­veno někdy u konce knihy, kdy je Snow­den zabit na palubě bom­bar­déru během jed­noho náletu.
 11. viz po­vídka Pla­y­back
 12. Jde o dobu před happy-star­tem, tedy za­čá­tek roku 2008, kdy si Adam K. stále ještě myslel, že Peo zemřel a šlo to s ním skopce a kdyby Pea ná­ho­dou ne­po­tkal před bu­do­vou FELu na jaře 2008, s nej­větší prav­dě­po­dob­ností by ho de­pre­sivní stav pře­mohl a zabil by se.
 13. viz Do le­dovce vy­te­sán – Jde o pokus o se­be­vraždu, který se jen ob­rov­skou shodou náhod stal ne­ú­spěš­ným po­ku­sem.
 14. QC
 15. viz Bez Kon­textu (po­známka byla v prů­behu psaní od­stra­něna)
 16. Ke­rouac: Na Cestě
 17. Ja­lo­vec je jedna in­gre­di­ence při­dá­vaná do ginu
 18. Ke­rouac: Na cestě
 19. do­slovný ko­pí­rák z Me­cha­nic­kého po­me­ranče
 20. Nahý oběd (úvod)
 21. http://www.adep­tis.ru/vinci/edsger_dijkstra7.jpg
 22. viz po­strocková sku­pina God Is an As­t­ro­naut
 23. jako Rebeca ze Sto roků samoty
 24. vy­sky­tují se taky ve Světlu v zádech 2. a 3. díl, pů­vodně se jme­no­vali Jirka a Jan Ja­ro­slan, což jsou jména hlav­ních postav z ne­do­kon­čené po­vídky Na cestě, kteří jsou v Epi­zo­dách známi jako Lazar a Kal­de­ron, ale tato podoba jmen nebyla zá­měrná, navíc se jejich cho­vání ne­sho­do­valo se sku­teč­ným La­za­rem a Kal­de­ro­nem, kteří jsou leváci za­mi­lo­vaní do Any Or­lov­ské
 25. ko­pí­rák z Little Bro­ther
 26. Taky ko­pí­rák, ale už nevím odkud (možná Na cestě)
 27. TO = ko­pí­rák ideje z románu Na cestě
 28. možná je to jeden kousek ze znělky Death note, ale nejsem si jistý
 29. ba|r|eality
 30. sen, který se mi pořád zdál
 31. JP-69 = Jan Palach (Dává to smysl? Ne.)
 32. Zá­padní země – Burrou­ghs
 33. Ble­dých Mod­rých Teč­kách – pale blue dot
 34. Hlu­bo­kých Polích – Hubble Ultra Deep Field
 35. ser­ve­rovna času – na­rážka na Stro­jovnu času v Gin­sber­gově Kví­lení.
 36. Re­gis­trační číslo CAS
 37. Na tomto os­t­rově číhá zlo přesně tohle říkal Her­cu­les Poirot. Kon­text byl po­cho­pi­telně jiný, ale to slova se mi za­lí­bila, že jsem je musel někam pro­pa­šo­vat.
 38. ko­pí­rák z Na cestě
 39. Nahý oběd
 40. Ar­gu­ment čín­ského pokoje
 41. Lost Highway
 42. Kví­lení
 43. Mono: Wal­king Clouds and Deep Red Sky Flag Flut­te­red and the Sun Shined
 44. Ray Brad­bury – Toynbe­eho kon­vek­tor
 45. nejsem si jistej proč z roku '88
 46. KH!!!!
 47. Sto­pa­řův prů­vodce po ga­la­xii
 48. Beyond good and evil
 49. Rag­time – fan­tas­tická kniha od E.L. Doc­to­rowa o životě v Ame­rice na za­čátku 20. sto­letí
 50. Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum
 51. Crank
 52. čás­tečný ko­pí­rák z Nahého oběda
 53. první pomoc v pří­padě otravy kya­ni­dem
 54. Ruby se jme­nuje celým jménem Jana Alena La­ma­c­zová. Adam K. a Peo na rozdíl od ní nemají známá pří­jmení. Ada­movo pří­jemnní po­cho­pi­telně začíná na K, ale nikde není řečeno, jak ve skz­teč­nosti zní. Peo je na tom ještě hůře, pro­tože je znám jenom pod pře­zdív­kou, jméno i pří­jmenní ne­známé (něco ke jménům viz P14)
 55. jde o pro­ta­go­nisty po­vídky Null – bez­je­menný za­po­me­nutý cha­o­tik a sku­pina vědců po­sa­ných jako: „par­tička nej­lep­ších ma­te­ma­tiků a fyziků na dro­gách, vy­hublí gé­ni­ové s bílými tvá­řemi a kruhy pod očima. Od té doby, co po­znali dě­si­vou a bez­na­děj­nou pravdu našeho vesmíru, ne­mohli spát.“
 56. ko­pí­rák z Tři muži ve člunu (Jerome Klapka Jerome)
 57. kom­bi­nace Burrou­gh­sovy de­kla­mace a scény z Mul­holland drive
 58. ko­pí­ráky z mangy No bra
 59. ne­e­xis­tu­jící pití wiki
 60. Nomic
 61. album: Laura – map­ping your dreams
 62. pře­vzato ze stej­no­jmenné po­vídky na SASPI
 63. Her­zman te­le­fo­val Kap­la­novi
 64. SID
 65. Cthulhu, město R'lyeh – viz Lo­vecraf­tova po­vídka Call of Cthulhu
 66. Fu­tu­rama
 67. Memy
 68. Ukra­deno z jedné po­vídky na SASPI
 69. Ko­pí­rák z jedné dis­kuze o ně­ja­kém pro­ti­pi­rát­ském něčem, není těžké ji vy­hle­dat. Tato pasář bude v příští verzi po­vídky od­stra­něna.
 70. Kaplan
 71. Čty­ři­cet tisíc sle­pých opic je v pod­statě Ano­ny­mous v době kolem ope­race Cha­no­logy. Moto této sku­piny je: Dejte čty­ři­ceti ti­sí­cům sle­pých opic zbraně a jedna z nich se za­ru­čeně trefí.
 72. I can see fo­re­ver jak se uvádí v jednom ze sériu upra­ve­ných stripů Family circus, které uvedly mýtus Zalga
 73. Název je ko­pí­rák z nějké (snad) post-rockové sku­piny, která není moc dobrá
 74. System Shock 2
 75. Marty, Jesse a Mu jsou ve sku­teč­nosti jména postav oko­pí­ro­vané z jed­noho porno furry ko­miksu. Cha­rak­tery se sho­dují s těmi z ne­do­kon­čené po­vídky BC, kde vy­stu­pují jako U., S. a Kovboj.
 76. Konec Epizod nastal přesně toho dne.
 77. Ne­o­ca­pil může způ­so­bit de­prese
 78. ad kokain: https://cs.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Se­ro­to­nin Přenos ner­vo­vých vzru­chů (kokain inhi­buje přenos se­ro­to­ninu, který ovliv­ňuje nálady, de­prese)
 79. En­dor­fin patří mezi opi­odní pep­tidy
 80. na syn­tézu Se­ro­to­ninu má velký vliv světlo. Z toho důvodu se v zimě pro­je­vuje jeho ne­do­sta­tek a proto se čas­těji vy­sky­tují de­prese a úz­kosti
 81. Sab­rina Če­di­čová, mladší sestra Alexe a Kris­týny Če­di­čové
 82. Okoun, mi­s­trovo funclub
 83. SS2
 84. The Game je slavná meta-hra, která se nedá vyhrát. Pra­vi­dla jsou jed­no­du­chá: 1) Každý hraje hru 2) Kdo­koli na hru po­myslí, pro­hraje. 3) Prohra musí být ozná­mena aspoň jedné osobě. https://en.wi­ki­pe­dia.org/wiki/The_Game_(mind_game)
 85. Uni­xový čas, udává počet vteřin od 1. ledna 1970 wiki
 86. ntpd – Ne­twork Time Pro­to­col (NTP) daemon, li­nu­xovú pro­gram, který běží na pozadí a pomocí pro­to­kolu NTP syn­chro­ni­zuje čas hodin po­čí­tače
 87. Ko­pí­rák z filmu Strach a hnus v Las Vegas
 88. Jde o na­rážku na ně­ja­kou mangu nebo dou­jin­shi z de­vi­an­tArtu. Přesný zdroj není znám.
 89. Strach a hnus v Las Vegas
 90. ko­pí­rák z Sy­nec­doche: New York
 91. Od 28. září 2008 kdy se ode­hrává Y3F
 92. Her­t­zova práce ve Skle­ně­ném domě nad městem
 93. Le­gen­dární kámen někde ve Skot­sku, který váží víc jak tunu. Podle legend ho někdo do­ká­zal uzved­nout.
 94. ta­jemný Krych­lič
 95. I did it for the lulz – 4chan /b/ atd
 96. Hláška čás­tečně vy­půj­čená z filmu Strach a Hnus v Las Vegas, říkal jí Raoul Duke v Baru
 97. Hvězdná noc nad Rhônou, Gogh sám trpěl de­presí
 98. A person who enjoys ex­plo­ring the de­tails of pro­gra­m­ma­ble sys­tems and stret­ching their ca­pa­bi­li­ties, as op­po­sed to most users, who prefer to learn only the mi­ni­mum ne­cessary. https://en.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Hacker_(pro­gra­m­mer_sub­cul­ture)
 99. Meta-hra jejíž pra­vi­dla lze v prů­běhu hry měnit. https://en.wi­ki­pe­dia.org/wiki/Nomic
 100. Po­dobně jako v Mullho­land Drive, kde Adam Kesher roz­mlá­til přední sklo auta potom, co mu začali mluvit do jeho filmu
 101. Ko­pí­rák z knihy 451 stupňů fa­hre­nhe­ita, kde po­dobně montag vzpo­mí­nal na svojí ženu, když se ot­rá­vila prášky na spaní
 102. Pa­ra­ce­ta­mol je s al­ko­ho­lem he­pa­to­xický (po­ško­zení jater toxiny), ale si­li­bi­nin (si­ly­bin, si­ly­ma­rin) působí proti he­pa­to­xi­citě.
 103. Pů­vodně jsem toto plá­no­val jako za­čá­tek článku o albu And So I Watch You From Afar od stej­no­jmenné kapely, ale ne­do­stal jsem se k tomu. Tento krátký kus textu mi dlouho zů­stá­val v sou­boru při­pra­vo­va­ných věcí odkud jsem ho ne­chtěl vy­ma­zat i když mi bylo jasné, že už se k tomu ne­vrá­tím. Tak jsem to použil aspoň takhle.
 104. plá­no­váno jako za­čá­tek článku jménem kouzlo ano­ny­mity, ke kte­rému jsem se nikdy ne­do­stal.
 105. Sta­čilo projít po­známky k prv­nímu roku DMM a tam jsem našel všechno o čem Peo vy­prá­věl. Nejsou to jenom ná­hodně vy­myš­lené pří­běhy pro tuto pří­le­ži­tost, ale za­pa­dají do kánonu
 106. Ano­ny­mous works as one, be­cause none of us are as cruel as all of us.
 107. Ban­shee – víla smrti, irská a skot­ská my­to­lo­gická bytost wiki
 108. Pře­počty na obsah ko­feinu po­chá­zejí z wi­ki­pe­die
 109. Sur­fařka je oko­pí­ro­vána ze se­ri­álu Dva a půl chlapa. Celá ta scéna s Ani­ti­nou „ka­ma­rád­kou“ mě na­padla dřív než jsem viděl daný díl, ale ta sur­fařka tam prostě padla.
 110. Ko­pí­rák ze se­ri­álu dva a půl chlapa.
 111. Nějaké divné zá­pisky, které se mi na jednom papíře válely na stole skoro rok a ne­vě­děl jsem, co jsem tím chtěl říct ani, co s tím udělat. (silně po­změ­něno)
 112. Ter­mi­na­lita končí 22.9.2009
 113. zra­nění a ná­plasti jako Ritsuka z LL
 114. hláška oko­pí­ro­vána z po­slední epi­zody Black Books
 115. hláška vy­kra­dená z jed­noho dílu se­ri­álu Dva a půl chlapa
 116. hláška ze slav­ného filmu 2001: vesmírná odysea
 117. volný ko­pí­rák z Kafky na po­břeží (konec 19. ka­pi­toly)
 118. Cron je jed­no­du­chý pro­gram (uti­lita), která slouží k pro­ve­dení ur­či­tých čin­ností na po­čí­tači. Dá se na­pří­klad na­sta­vit, aby se každou noc za­zá­lo­ho­vala data na jiný po­čí­tač, pro­vedl se úklid nebo ak­tu­a­li­zace po­čí­tače. Mož­nosti jsou ne­o­me­zené.
 119. Log je obecně vzato soubor, kam se za­zna­me­nává nějaká ak­ti­vita. Na­pří­klad, když se s po­čí­ta­čem něco podělá (na­pří­klad spadne systém), pak nějaké in­for­mace o pro­blému budou prav­dě­po­dobně v ně­ja­kém log sou­boru. Takto si také webové ser­very za­zna­me­ná­vají, in­for­mace o každém ná­vštěv­ní­kovi atd.
 120. Re­fe­rence na Norské Dřevo, kde po­dobný příběh Naoko vy­prá­věla Tórovi. Tady nemá tolik sym­bo­lic­kou hod­notu, ale před­jímá Dark Night of the Soul. Jde o místo, kde si K. vy­sta­věl svůj domov v podobě ne­ná­pad­ného be­to­to­vého krytu, kde může trávit celé týdny a nechat se užírat svými vnitř­ními démony. Jeden z hlav­ních notivů DNOTS bude snaha Adama K. a Pea se vy­po­řá­dat s K. a Mi­cha­e­lem El­li­sem. Zjistí, že K. pře­bývá právě v tomto ne­do­byt­ném krytu a při­jdou ho na­vští­vit, ale vůbec se jim ne­po­daří dostat dovnitř, aby si pro­mlu­vili s K. Na­místo toho zjistí, že na­po­cho­do­vali do do­ko­nalé pasti a když se budou snažit dostat dovnitř, s nej­větší prav­dě­po­dob­ností za to za­platí vlast­ními životy.
 121. Pů­vodně SASPI rych­lovka na téma „za­tanči mi vichřice“, kterou jsem tam pu­b­li­ko­val. Pů­vodně se v ní vy­sky­to­vala Ruby a děj se měl ode­hrá­vat po ter­mi­na­litě. Ale byl za­čle­něn do ter­mi­na­lity do doby po zmi­zení Ruby a před tím, než nás k sobě vzala Anit a tak musela pryč.
 122. [ Frag­ment pů­vodně jako rych­lovka pro SASPI fórum, ale snad jsem jí tam ani ne­pub­li­ko­val. Měla se ode­hrá­vat až po Ter­mi­na­litě, ale jak se příběh i doba psaní Ter­mi­na­lity pro­dlu­žo­vala, musel být text za­čle­něn do ní. 24. srpna 2009 jsem jí upra­vil, aby pa­so­vala do Ter­mi­na­lity. Malýmu Mar­timu v pů­vodní verzi říkali Špaček (zadání rych­lovky znělo „Chyťte si špačka“). Před změnou ma party chyběl Malej Marty, který bydlel někde na druhé straně města a náš plán byl ho při­táh­nout v ře­tě­zech, což by zna­me­nalo, že se to ne­ko­nalo u něj. Po změně se to u něj konalo, stejně jako první party. konec: „Kde vlastně bydlí?“ „Někde na druhý straně města.“ „Do­jdeme si pro něj, chy­tíme ho, svá­žeme do ho řetězů a při­ve­deme ho sem.“ „Koho?“ „Malýho Mar­tyho.“ „Jasná věc,“ vyhrkl Peo a v každé ruce mezi prsty držel čtyři skle­ničky s úzkou nohou. Fren­díci s pta­čími hla­vami za­já­sali. Ale ne­u­dě­lali jsme nic a seděli jsme tam do rána, než nás odvály pod­zimní vítr. …už vy­ho­dili ze školy … „Co?“ za­vr­čela Ruby. Vichřice byla shodou náhod její páté jméno. Ty čtyři před­chozí jsme si ne­pa­ma­to­vali. „Klid. Nic se nemůže stát, před­po­věď nic ne­hlásí.“ Druhý den sku­tečně přišla vichřice, od­nesla jednu stře­chu a tu shodou náhod po­ho­dila přesně do místa, kde byl náš byt. Z trosek jsme vy­ta­hali stále za­ba­lené batohy a šli jsme dál. ]
 123. hláška ukra­dená ze se­ri­álu Dva a půl chlapa
 124. Tato část je lehce ne­kon­zis­tentní. Ruby nikdy ne­po­u­žívá makeup, takže otázka zní, komu ta očlí lnka vlastně patří. Peovi?
 125. Jde o skladbu Co-con­spi­ra­tors, která ob­sa­huje sample z filmu The Ver­dict jako jediný ne­in­stru­men­tální prvek
 126. viz Neděle Tři­nác­tého
 127. Linka bez­o­styšně ukra­dená ze za­čátku Gib­so­nova Neu­ro­man­cera: The sky above the port was the color of te­le­vi­sion, tuned to a dead chan­nel.
 128. Mi­no­tau­rus viz Aka­de­mická čtvrt­ho­dinka, Atlas Vzpo­mí­nek a Sym­po­zium (bac­kpor­to­vaná re­fe­rence)
 129. chy­bě­jící po­známka
 130. USS Ex­plo­ded viz Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum a ná­sle­du­jí­cích dílů Aryt­mie, kde se takto jme­nuje loď po­to­pená vy­pra­vě­čem a Ale­xe­iem Desyou. Stejné jméno dá mnohem poz­ději Alexei své vesmírné lodi. Prav­dě­po­dobně jde o stejné pla­vi­dlo po­jme­no­vané PER­PE­TUUM MOBILE ze Zmizet v ob­la­cích.
 131. psáno ně­ko­lik let před tím než Edward Snow­den po­od­ha­lil oponu masiv­ného sle­do­vání pro­vá­dě­ného NSA
 132. viz N13
 133. viz Shodan ??? a možný náznak ro­zuz­lení DNOTS (plá­no­va­ného po­kra­čo­vání Ter­mi­na­lity) a způ­sobu, jak se po dlouhé době ab­sence opět zjeví Ruby.
 134. Pro­bi­tas Ty­ran­nus viz Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum, Bad Joke In­cor­po­ra­tedŠestý den.
 135. Tento člověk v pr­votní verzi po­vídky měl být sám Mi­chael Ellis, ale vzhle­dem k tomu, jak se jeho po­stava vy­ví­jela se to teď zdá velice ne­prav­dě­po­dobné. Jde o stej­ného člo­věka jako v po­známce 55 a tedy také o pro­ta­go­nistu Nullu, ve kterém měl co do činění s K., kte­rého za ním poslal Alex Čedič.
 136. Nix je český in­ter­ne­tový pro­po­jo­vací uzel, kde se spolu spo­jují sítě růz­ných spo­leč­ností, po­sky­to­va­telů in­ter­netu, da­ta­cen­ter a pá­teř­ních sítí. Když se nějaká síť při­pojí do tohoto místa, je au­to­ma­ticky pro­po­jena do všech ostat­ních při­po­je­ných sítí a jejich provoz tam může být smě­ro­ván. Při­po­jení do Nixu (a dal­ších pee­rin­go­vých center po celém světě) je jed­no­dušší způsob jak získat ko­nek­ti­vitu do ostat­ních sítí než vy­jed­ná­vat spo­jení s každou z nich. Pro­po­jo­vací uzly v růz­ných zemích jsou spolu pro­po­jeny vy­so­ko­rych­lost­ním op­tic­kým spo­je­ním. Tato ar­chi­tek­tura vzá­jem­ného pro­po­jení a pee­ringu umož­ňuje po­ho­dlné fun­go­vání in­ter­netu, kdy se dá od­kud­koli při­po­jit kam­koli.
 137. Jde o firmu Cor­po­ral Cortex, která kromě mnoha jiných in­ter­ne­to­vých služeb po­sky­to­vala při­po­jení k in­ter­netu, ale byla po dlou­ých soud­ních pro­ce­sech za­vřena. viz: Blac­kHat, Bar Cen­zura, Vše se jednou stane ohněm, End Time, Kafe v Pět
 138. S Lîlou je vždy spo­jena fi­a­lová barva.
 139. mělo by jít o bratry Anit Val
 140. plá­no­vali clus­ter­fuck, který pře­sa­ho­val i ten, který ná­sle­do­val v dobách kolem ob­je­vení Heart­Bleed bugu, jak je po­psáno v po­znám­kách pod Vše se jednou stane ohněm
 141. viz Tomyho „rodina“ v DNOTS ???
 142. bratři Ka­ra­ma­zovi: Šmída, Nie­vald, Hli­no­maz a Her­t­zmann
 143. viz Amusing Our­sel­ves to Death, Neil Postman
 144. vim je kon­zo­lový texo­tvý editor, který vy­chází z dří­věj­šího edi­toru vi (1976). Jde o velice efek­tivní soft­ware, který v rukou zku­še­ného uži­va­tele dokáže s textem dělat kouzla a edi­to­vat text s ob­rov­skou efek­ti­vi­tou. Jedno ze svlášt­ností vimu je jeho mo­dá­lita, kdy má spe­ci­ální mód pro psaní textu a mód pro edi­taci. Tento způsob fun­go­vání může za to, že no­váčci aa lidé vimu ne­znalí ho ani ne­do­ká­žou zavřít. (viz po­známka 145) Vim byl jeden z edi­torů kolem kte­rého se točily tak­zvané editor wars, kdy na jedné straně stáli pří­z­nivci vimu a na druhé uži­va­telé Emacsu (1976), po­dobně starého a po­dobně moc­ného edi­toru.
 145. :qa! je vim příkaz quit-all-force – zavři všechno a neptej se na ne­u­lo­žené změny
 146. Pů­vodní (pre-2015) verze zní: „Online jsme byli naživu, of­fline jsme pomalu umí­rali.“ Vy­prchá­va­jící techno-op­ti­mis­mus viz Strach a hnus v Si­li­con Valley a Sym­po­zium.
 147. fit­ness trac­kery viz Atlas vzpo­mí­nek
 148. Spe­ku­lace o tom kdo nebo co je přesně tady zmí­něná trudy viz Blac­kHat. Zde ale také může jít jen o běžný pojem z kryp­to­gra­fie, kdy se ko­mu­ni­ku­jící strany ozna­čují AliceBob a útoč­ník jako Trudy.
 149. Kon­flikt Orwella a Hu­xleyho viz první a po­slední ka­pi­tola Amusing Our­sel­ves to Death od Neila Postmana
 150. Ně­která z těchto du­šev­ních cvi­čení se vzdá­leně po­do­bají ur­či­tým okra­jo­vým a méně známým druhům jógy
 151. viz Nahý oběd, W. S. Burrou­ghs: Stu­dium po­čí­tačů nám toho o lid­ském mozku řekne víc, než bychom mohli zjis­tit pomocí in­trospek­tiv­ních metod. (link)
 152. viz Worse is better
 153. tohle by měl být bod, kde se Adam K. a Peo zlomí
 154. Re­fe­rence na The Four of Us are Dying of Nine Inch Nails.
 155. Dříve (T16) je zmíněn pravý opak, že Adam K nechce zažít ten pocit bez­moci. Ale po bodu zlomu (pozn 154) to vnímá jako osvo­bo­zení, jako útěk před dr­ti­vou hrůzou.

REF:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz