k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Tančící slon - poznámky

23. 8. 2012 — k47 (CC by) (♪)

Když jsem začal psát Tan­čí­cího slona, měl jsem za­psané jenom ná­sle­du­jící po­známky:

Utíká, synth al­ko­hol, port, jediné po­zná­vací zna­mení bude za­uz­lo­vané pá­rátko na olivy (není to jen sen).

Cesta vlakem: přesně tohle počasí vládlo, když jsem jel vlakem na kon­cert Ro­setty 9.7.2012.

Drob­nost s na­pi­cho­vát­kem, které bude po­jít­kem k mi­nu­losti mě na­padlo v baru Repete, kde jsem si (buď to bylo ještě ten večer po kon­certu Ro­setty, nebo už někdy dřív) dával jedno Mar­tini a ve skle­ničce mi zů­stalo právě tohle na­pi­cho­vátko.

Mrak ve tvaru tan­čí­cího nebo možná kou­ří­cího slona jsem sku­tečně viděl, když jsem se jeden večer pro­bu­dil na bal­kóně.

„Pa­ma­tuj, pa­ma­tuj,“ se taky stalo, když jsem ležel na po­steli a pře­mýš­lel, jestli si za­pa­ma­tuji přesně tem oka­mžik a jestli si na něj ještě někdy vzpo­menu.

Se ztrá­ce­ním slov jsem se nechal lehce in­spi­ro­vat v po­vídce Neila Gai­mana The Man Who Forgot Ray Brad­budy

O slo­nech se říká, že mají velice dobrou paměť, což je další spo­ji­tost s názvem (i když pů­vodně ne­za­mýš­lená).

Sny jsem si sku­tečně za­pi­so­val a než jsem začal psát tuhle po­vídku, pro­hra­bo­val jsem se stohem papírů a našel jsem za­psané sny z období 2002 – 2004.

„Mar“ je ger­mán­ské slovo od kte­rého je od­vo­zeno spo­jení „noční můra“.

„Po­dí­vej, padá hvězda“ je z ně­ja­kého frag­mentu, který jsem napsal 23.12.2003 a měl uvo­zo­vat nějaký příběh. Nikdy jsem ne­na­psal víc něž ně­ko­lik od­stavců a tak jsem aspoň zrecyklo­val tuhle piko-scénu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz