k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Batysféra z lana utržená - dekodáž rozhovorů

— k47 (CC by-sa)

Pře­klad (zá­měrně) ne­sro­zu­mi­telné pasáže rych­lovky Ba­ty­sféra z lana utr­žená.


Tavgre1 říkali číš­ní­kovi, nikdo neví proč, ale bylo to tak.

Oslo­vo­vali se brate drusgu a brate druvgu. Podle vlo­že­ného pís­mena S nebo V šlo poznat koho oslo­vo­vali.

++

„Ta čo­ko­láda, pane S., vypadá docela dobře.“ Pan V. si pro­hlí­žel sklenku a její obsah. „Ale řekl bych, že není na­prosto do­ko­nalá.“

Byla to modrá vysoká skle­nice, do­ko­nale čistá a lesklá, plná na­lá­ma­ných čtve­rečků čo­ko­lády.

„Pane V., nedá se svítit, musíme pro­dis­ku­to­vat naše velké téma.“

„Vy­ryžliňk?“ – težko říct, co tím myslel, asi něco jako 'Vážně?'

„Ano! Nej­zá­klad­nější témata exis­ten­ci­o­na­lismu.“

„Pane S, nej­dů­le­ži­tější pod­stata pro­blému se na­chází v nej­větší hloubce lid­ského nitra. Vzpo­mí­náš, co jsme všechno vy­zkou­mali? Kde jsme na­lezli jádro pro­blému?“

„Nej­větší pro­blém lidí spo­čívá ve stra­chu ze smrti. Bereme život příliš osobně a před­po­klá­dáme (dou­fáme), že nemůže skon­čit. Sna­žíme se najít vý­cho­disko z této si­tu­ace skrz ná­bo­žen­ství.“

„Je to špatně pane S.“

„Ano, …“

A dál už je to jenom smetí, které zcela ztra­tilo sdě­lo­vací funkci ve snaze mluvit hodně od­borně.


  1. Slovo tavgr jsem poprvé použil jako ozna­čení pro číš­níka právě v rych­lovce Ba­ty­sféra z lana utr­žená po­vídce ba|r|eality, kterou jsem na SASPI zve­řej­nil jako rych­lovku 5.10.2007 v 21:53. Dále je slovo po­u­žito v po­víd­kách Ano­ma­lo­ca­ris de­t­ri­men­tumTřicet tisíc dnů ko­co­viny.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz