k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Bar Cenzura - poznámky

26. 12. 2012 — k47 (CC by) (♪)

Bar Cen­zura jsem začal psát ještě před Pro­tes­tem (musel jsem, pro­tože v Pro­testu je Bar Cen­zura zmíněn). První commit je z 6. února 2012, ale to jsem jenom pře­psal rukou psané po­známky do po­čí­tače. Ale s psaním jsem musel začít už dlouho před pro­tes­tem proti ACTA, který se konal 2. února 2012. Ale dlouho jsem s po­víd­kou nic ne­dě­lal, pro­tože po­strá­dala děj.


Vy­řa­zeno

Ex­pe­ri­men­to­vali jsme s ak­tivní tlu­me­ním zvuku. ANC re­du­kuje hluk tak, že ge­ne­ruje zvuk s opač­nou fází. Dvě zvu­kové vlny se po­t­kají, dojde k in­ter­fe­renci a vzá­jemně se vyruší. Tlu­mící anti-zvuk musí být vy­po­čí­tán velice přesně, jinak by in­te­re­fe­rence mohla mít opačné účinky a i v ide­ál­ním pří­padě není tlu­mení sto­pro­centní.

Znali jsme polohu každé hlavy a kaž­dých úst – při­jí­mačů a zdrojů zvuku – s přes­ností na cen­ti­me­try. Pole kamer roz­po­zná­va­jící tváře nám dodalo takhle přesné in­for­mace. Ze za­čátku se nám zdálo, že efek­tivní ANC v celé Cen­zuře nemůže být velký pro­blém. Sta­čilo jenom vy­tvo­řit kom­pletní model pro­storu, všech zdrojů a prů­běhů zvuku a míst, kde má být ticho, v re­ál­ném čase do tohoto modelu po­sí­lat data z mi­ri­ády ma­lič­kých mi­k­ro­fonů ro­ze­se­tých po míst­nos­tech, po­čí­tat zvuk v opačné fázi pro tlu­mící re­pro­duk­tory a užívat si je­di­ného baru, který je rušný a tichý zá­ro­veň.

V praxi se pro­blém ukázal jako ne­ře­ši­telný. Celý zvu­kový systém byl příliš dy­na­mický, velký a slo­žitý. Hlav­ním pro­blé­mem byla přes­nost, pak rych­lost ge­ne­ro­vání tlu­mí­cího sig­nálu a ne­přesný sběr zvu­ko­vých dat.

Z pro­jektu ANC nám zbylo ně­ko­lik míst­ností s nej­větší kon­cen­t­rací od­po­slechů a štěnic na se­verní po­lo­kouli a čtyři stovky re­pro­duk­torů, které jsme ne­vě­děli jak zužit­ko­vat.


pro­bu­dil jsem se na dřevné lavici v zadním prů­chodu Baru Cen­zura, zima, nad hlavou dvacet čísel vol­ného místa. Po­každé jsem se praš­til do čela. byl to špat­nej den v Baru Cen­zura, IRL trol­ling,

Pa­ma­tuji jak jsme byli v tom baru ztra­ce­ném v srdci me­t­ro­pole – já, On a Ona a srkali jsme gin/tonic a cin­kali ledem ve vy­so­kých skle­nič­kách, a viděli jsme manu a viděli jsme Boga.

proč jsme se do toho pouš­těli, proč jsme vě­no­vali čas a peníze pod­niku, který musí být za­tra­ceně úspěšný, aby se všechna v něm uvěz­něná tech­no­lo­gii za­pla­tila. Šlo o prin­cip.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz