k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Rakousko

— neznámý (♪)

Ra­kousko je stře­do­ev­rop­ský stát s roz­lo­hou 83 900km2 a s 8 mi­li­ony 100 tisíci oby­va­teli. Z tohoto počtu tvoří 91 Ra­kušané, zbytek tvoří Chor­vati, Turci, Maďaři a Poláci. 85% oby­va­tel­stva jsou ka­to­líci. Ra­kousko se dělí na 9 spol­ko­vých zemí, na Bur­gen­land, Karn­ten, Nie­de­rés­terre­ich, Obe­rés­terre­ich, Salzburg, Ste­ier­mark, Tirol, Vo­rarl­berg, Vídeň. Hlavní město je Vídeň s 1,5 mi­li­ony oby­va­tel. Úřední jazyk je měm­čina a mě­no­vou jed­not­kou je EURO. Ra­kousko je fe­de­ra­tivní re­pub­lika s par­la­mentně-ka­bi­net­ním sys­té­mem. Hlavou státu je pre­zi­dent volený na 6 let ve vše­o­bec­ných vol­bách. Dvou­ko­mo­rový par­la­ment neboli Spol­kové shro­máž­dění(Bun­de­sver­sa­mmlung) tvoří Ná­rodní rada(Nati­o­na­lrat) a Spol­ková rada(Bun­de­srat). Ná­rodní rada-dolní komora-má 183 po­slanců. Spol­ková rada-horní komora-re­pre­zen­tuje spol­kové země. Jejími členy je 64 zá­stupců zem­ských par­la­mentů vo­le­ných úměrně k počtu oby­va­tel dané země. Vý­konná moc je v rukou vlády v čele s kanc­lé­řem, kterým je před­seda nej­sil­nější strany. Vládu tvoří mimo kakc­léře a ví­ce­canc­léře také 13 mi­nis­trů. Sva­zové země si ucho­valy své his­to­rické názvy a uzemí, které jsou od dob stře­do­věku prak­ticky neměné. Každá spol­ková země má vlastní ústavu, zemský par­la­ment a správní aparát. Zemské par­la­menty (Land­tagy) jsou voleny ve vše­o­bec­ných vol­bách jednou za 4-6 let. Vládu tvoří pre­miér, jeho zá­stupce a 6-9 vlád­ních radů(zem­ských mi­nis­trů). Každá vláda vládne sa­mo­statně na svém uzemí ve věcech tý­ka­jící se daného území a plní na­ří­zení spol­ko­vých orgánů. Ra­kousko se za­vá­zalo ne­u­za­ví­rat žádné vo­jen­ské pakty a ne­při­pus­tilo roz­mís­tění vo­jen­ských zá­kla­den na svém uzemí. 1.1.1995 vstou­pilo Ra­kousko do EU. Učastní se také pro­gramu Part­ner­ství pro mír.

Dále pár in­for­mací, pro ty z vás, kteří by jste chtěli na­vští­vit Ra­kousko: Pokud by jste chtěli v Ra­kousku vrátit daň z při­dané hod­noty, tak musíte splnit ně­ko­lik pod­mí­nek. Musíte mít trvalé byd­liště mimo území EU, na­kou­pit nad € 75 a zboží vyvést. Nej­těžší asi bude vy­ří­dit pří­slušné vý­vozní celní for­ma­lity. Po­třebné for­mu­láře jsou k dis­po­zici v ob­cho­dech, ozna­če­ných pla­ke­tou TAX FREE. Ra­kousko má vysoce kva­litní ho­te­lová za­ří­zení, za­hr­nu­jící na 20 000 hotelů a uby­to­va­cích pro­vo­zo­ven s cel­ko­vým počtem 690 000 lůžek. Pro­vo­zovny jsou roz­čle­něny do ka­te­go­rií (* až *) a pod­lé­hají pra­vi­del­ným přís­ným kon­t­ro­lám. Kromě toho je zde mož­nost uby­to­vání u čet­ných sou­krom­níků. Další, ale neméně za­jí­ma­vou mož­ností je uby­to­vání na statku. Čeká na Vás zhruba 29 000 statků s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 300 000 lůžek.

Kaž­do­ročně se v Ra­kousku konají vý­znamné kul­turní akce, mezi ně patří i led­nový Mo­zar­tův týden v Sal­cburku. V únoru jsou za­jí­mavé ma­so­pustní prů­vody v celém Ra­kousku. Sva­to­dušní kon­certy v Sal­cburku a Melku se konají na pře­lomu května a června. Neméně za­jí­mavé jsou Hayd­novy kon­certy v Ei­sen­sta­dtu od května do října. Od června do zář pro­bíhá Ví­deň­ské hu­dební léto(Zvu­čící klenba) a Bá­den­ský ope­retní fes­ti­val. Od čer­vence do srpna pro­bí­hají me­zi­ná­rodní hu­dební dny v Mill­stattu a Dol­nora­kouské hu­dební léto. Srpnu můžete na­vští­vit Me­zi­ná­rodní jaz­zový fes­ti­val Sa­al­fel­den. V září a srpnu se koná fol­kový fes­ti­val v Mi­s­tel­ba­chu a Me­zi­ná­rodní dny chrá­mové hudby v St. Pöl­tenu, Her­zo­genburgu a Li­li­en­feldu. Každý pátek do­po­ledne a 26. října (což je státní svátek) můžete také na­vští­vit zdarma měst­ská muzea ve Vídni.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz