k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Karel Václav Rais - Kalibův zločin

17. 11. 2004 (před 17 lety) — Štoky

Po smrti matky zůstal Voj­těch Kaliba v cha­lupě sám se svým otcem. Obě jeho starší sestry byly pro­vdané a měly zájem na tom, aby si z cha­lupy od­nesly co nej­více. Na­vzá­jem si zá­vi­děly a tak švagr Smrš nutil Vojtu, aby se oženil, neboť zá­vi­děl švag­rové Ne­do­melce, že je čas­těji na statku než oni a že má z toho zisk. Proto se se­zná­mil s Karlou Bouč­ko­vou, mladou dívkou z ve­d­lejší ves­nice. Přes­tože byl Vojta o hodně starší, zdálo se, že se mají rádi, a tak se za ne­dlouho vzali. Na cha­lupu se však s Karlou pře­stě­ho­vala i její matka. Na jejich cha­lupě zů­stala Kar­lina, starší sestra s man­že­lem Ko­no­pá­čem, kteří museli staré Bouč­kové od­vá­dět vý­mě­nek. Po svatbě Karla k Voj­tovi ochladla a od­str­ko­vala ho od sebe. Obě ženy žily mar­no­tratně a nic ne­dě­laly. Vojtův otec se musel od­stě­ho­vat na svůj vý­mě­nek a pře­stal za ním chodit i jeho starý přítel Kukela, neboť ho obě ženy urá­žely, že je vyjídá. Ani Voj­tovu sestru Ne­do­melku neměly rády. Bouč­ková jen běhala po ves­nici a dělala drby. Vy­chva­lo­vala se, co všechno nedělá. Také se začala soudit se švagrem Ko­no­pá­čem o vý­mě­nek, přes­tože nebyla v právu. Soudy se dlouho pro­ta­ho­valy a Bouč­ková na­ko­nec stejně pro­hrála. Všechny výdaje musel za­pla­tit Vojta. Obě ženy nadále utrá­cely. Za ne­dlouho se Karle na­ro­dil syn Karel. Vojta však ne­tu­šil, že je to někoho jiného, a Karlu měl rád. Karla ho však stále více ne­ná­vi­děla a k dítěti ho ne­chtěla pouš­tět. Při jedné hádce se obě ženy sba­lily a utekly i s Kar­líč­kem do svět­ničky ke Smr­šovi. Vojta je prosil, aby se vrá­tily, ale ony se mu jen vy­smí­valy. Vojta v bez­na­ději chytil Karla za hrdlo a hodil jej na postel. Bouč­ková začala křičet a dala věc k soudu. Vojta byl z toho tak zni­čený, že vše při­znal, i to, co nebylo pravda. Dostal měsíc vězení. Po jeho uvěz­nění se obě ženy vrá­tily na cha­lupu a starého otce vy­hnaly na vý­mě­nek. Na cha­lupě si pak žily jako dřív. Z vězení byl Vojta pro­puš­těn o den dříve, zrovna na Sil­vestra. Těšil se domů, ale když uviděl, že v cha­lupě je s Karlou i její mi­le­nec a že se vesele baví, jak se s ním ještě ne­ba­vily, vtrhl do cha­lupy a Karlu v zou­fal­ství zabil mo­ty­kou. Za pár dní zemřel i on sám.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz