k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Nikolaj Vasilijevič Gogol - Revizor

6. 10. 2004 (před 17 lety) — marty

Námět:

Děj se ode­hrává v malém ruském měs­tečku v jednom dnu.

V této sa­ti­rické ko­me­dii autor po­pi­suje s vý­smě­chem vše, co je v Rusku špatné.

Děj:

Do měs­tečka při­jíždí úřed­ník Chlesta­kov. Uby­tuje se v hos­tinci a v kar­tách pro­hraje všechny svoje peníze. Pak nemá na za­pla­cení své útraty. Měst­ský hejtman dostal od pří­tele z Pe­t­ro­hradu va­ro­vání, že jejich město tajně na­vštíví re­vi­zor. Všichni se ho obá­vají, pro­tože berou úplatky a kradou. Dva stat­káři Dob­čin­skij a Bob­čin­skij po­va­žují za re­vi­zora Chlesta­kova a rychle roz­šíří zprávu o jeho pří­jezdu. Aby revize dobře do­padla, snaží se ho měš­ťané pod­pla­tit. Hejtman mu do­konce nabízí ruku své dcery. Chlesta­kov všechny úplatky při­jímá, ale pře­mýšlí o tom, jak nej­rych­leji by zmizel. Na­mluví všem, že od­jíždí za svým strý­cem pro svo­lení k sňatku. Napíše dopis svému pří­teli, kde popíše celou ko­me­dii, kterou s úřed­níky sehrál, a vy­smívá se jim. Dopis po jeho od­jezdu pošt­mistr zadrží. Dopis ote­vřou a dozví se, jak byli na­pá­leni. V tom oka­mžiku při­chází stráž­ník, který ozna­muje pří­chod sku­teč­ného re­vi­zora.

Po­stavy:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz