k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Mark Twain

14. 2. 2005 (před 17 lety) — Štoky

DOB­RO­DRUŽ­STVÍ TOMA SA­WYERA

Tom Sawyer bydlel u tety Polly,pro­tože byl si­ro­tek.Nerad chodil do školy a také nerad pra­co­val.Ale rád pro­ží­val různá dob­ro­druž­ství.Jednou v pátek nešel do školy a jeho teta ho po­trestala ma­lo­vá­ním plotu.Tom však vy­mys­lel lest a chlap­cům na­mlu­vil, že natírá za odměnu.Oni ho pak pře­mlou­vali,aby mohli na­tí­rat také.Tom jim to do­vo­lil a získal za to hodně věcí.Teta byla nad­šená za od­ve­de­nou práci a pus­tila Toma se koupat.Tam chla­pec spat­řil dívku Becky,do které se za­mi­lo­val.Tom se ka­ma­rá­dil s Huckem,který ne­cho­dil do školy,nemyl se a ne­mu­sel nic dělat.Jedné noci se vydali spo­lečně na hřbi­tov,byli svědky jak indián Joe zabil dok­tora a Muff Potter stál opodál.Chlapci to ale nikomu ne­řekli,pro­tože se báli.Jednou se Tom,Huck a Joe Harper vydali na ne­da­leký ostrov.Chtěli žít jako piráti.Když je ale lidé začali hledat,vrá­tili se.O let­ních prázd­ni­nách byl soud s Muffem Po­tte­rem za vraždu dok­tora.Tomovi je to velice líto,proto řekne pravdu.Joe indián však uprchl.Tom a Huck se dají na hle­dání po­kladů a vy­slídí in­di­ána s po­kla­dem.Huck sle­do­val in­di­ána Joea a zjis­til,že chce zabít paní Dou­gla­so­vou.Za­vo­lal pomoc a za­chrá­nil jí.O ně­ko­lik týdnů poz­ději našli mrt­vého in­di­ána v jes­kyni i s jeho penězi 12 000 $.Paní Dou­gla­sová byla vděčná Huc­kovi za zá­chranu a ujala se ho.

DOB­RO­DRUŽ­STVÍ HUC­KLE­BERRYHO FINNA

Toto dob­ro­druž­ství na­va­zuje na dob­ro­druž­ství Toma Sa­wyera.Huck pře­bý­val u vdovy Dou­gla­sové,musel chodit do školy atd.Do města se vrátil jeho otec,který chtěl Huckův podíl z po­kladu.Huck však peníze vě­no­val soudci,aby je otec ne­pro­pil.Na­štvaný otec Hucka unesl.Chla­pec musel pra­co­vat na chatě svého otce a byl často bit.Jednou, když otec odejde, Huck uteče a zin­sce­nuje svou smrt a únos.Od­pluje na Jackso­nův ostrov, kde potkal čer­no­cha otroka Jima.Oba se při po­vodni chy­tili vor a utekli.Cestou zažili mnoho dob­ro­druž­ství.Po nárazu par­níku se jim utopil vor a Huck se ocitl mezi vál­čí­cími ro­di­nami a je málem za­stře­len.Na­ko­nec však nalezl Jima a oba se pla­vili dál.Se­zná­mili se s dvěma lotry,kteří si říkali Vévoda a Král.Vydali se na cestu zlo­činu.Lstí vy­dě­lali 500 dolarů.Pak šli za bratry jed­noho ze­mře­lého boháče a měli na dosah 600 dolarů.Huck jim to ale pře­ka­zil.Na­ko­nec Král prodal Jima far­máři Phel­p­sovi.Huck se vydal pří­teli na pomoc.Brzo přijel Tom Sawyer,který se začal vy­dá­vat za Sida.Oba spo­lečně osvo­bo­dili otroka Jima.Chlapci utekli.Tom je po­stře­len,ale za­chrá­něn.Huck byl při­sti­žen,když se vracel pro dok­tora a musel zůstat u Phel­p­so­vých.Do města při­jede i teta Polly.Jim zjis­til,že je svo­bodný a Huckův otec za­hy­nul při po­vodni.Chla­pec je pak ado­p­to­ván Phel­p­so­vými.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz