k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Alois Jirásek - Temno

10. 1. 2004 (před 18 lety) — marty

(1925 – Na­kla­da­tel­ství J.Otto, spo­leč­nost s r.o.)

Námět:

Děj se ode­hrává v letech 1723 – 1729 na tvrzi Skalce, poz­ději v Praze. Román je ob­ra­zem doby ví­tězné ka­to­lické pro­ti­re­for­mace. Byl napsán v letech 1912-1913. Ji­rá­sek ob­jek­tivně podává obraz spo­leč­nosti 18. sto­letí, kdy do­chází k ná­silné re­ka­to­li­zaci a jiné než ka­to­lické ná­bo­žen­ství je utis­ko­váno.

Děj:

V září roku 1723 se vrací regent Lhot­ský na pan­ství Skalku. Na Skalce žil také mys­li­vec Ma­cho­vec, tajný člen Jed­noty bra­tr­ské, se svými dětmi To­má­šem a He­len­kou, slečna Po­le­xina a správce Čermák, který slídil po taj­ných bra­t­rech a udával je je­zu­i­tům. Pojal po­de­zření i proti mys­livci a jeho rodině. Po­klidné pro­středí bylo na­ru­šeno je­zu­it­skou misí v Dobrušce, kterou vedl páter Koniáš. Správce Čermák upo­zor­nil je­zu­ity na mys­livce Ma­chovce. Tomu se však po­da­řilo uprch­nout, ale děti nechal doma. Je­zu­ité pro­hle­dali jeho dům a našli za­ká­zané knihy. Jeho děti od­vedli do Prahy do služby k bo­ha­tému panu Bře­zi­novi. He­lenka se do­stala do služeb k paní Ler­chové, matce pana Bře­ziny. Tomáš pra­co­val na vi­ni­cích. Tam také na­vá­zal kon­takty s taj­nými bratry, je­jichž vůdcem byl de­kla­má­tor Svo­boda. V Praze se ob­je­vil bratr Vostrý se vzka­zem od Ma­chovce, aby s ním Tomáš i He­lenka uprchli do Žitavy za otcem. He­lenka však ne­chtěla, pro­tože se za­mi­lo­vala do Jiřího, syna sládka Bře­ziny. Tomáš tedy uprchl s Vostrým sám. Při útěku jim po­má­hal mys­li­vec Svo­boda, bratr de­kla­má­tora Svo­body. Úspěšně se do­stali za To­mášo­vým otcem. Bo­hu­žel mys­li­vec Svo­boda byl od­ha­len a za­ne­dlouho po­pra­ven. V Praze se me­zi­tím chys­taly oslavy sva­to­ře­čení Jana Ne­mo­puc­kého. Při jedné z tajným po­bož­ností bratrů v hos­tinci U Vor­líčků byli pře­pa­deni je­zu­ity v čele s pá­te­rem Ma­te­řov­ským. De­kla­má­tor Svo­boda zemřel s dra­ho­cen­ným ka­li­chem v ruce. Když se He­lenka do­zvě­děla, že se má Jiří stát knězem a ona má být dána do pod­dan­ství baronu Mla­do­tovi, dále již ne­vá­hala a odešla s otcem, který se pro ni do Prahy vrátil.

Po­stavy:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz