k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Seznam projektů

27. 3. 2012 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Za ty léta, co se opile motám kolem k47čky, jsem začal spoustu různě ob­skur­ních ve­d­lej­ších pro­jektů. Na­hro­ma­dilo se jich tolik, že je na čase, abych si v nich udělal po­řá­dek. Ná­sle­duje seznam se­řa­zený se­stupně podle uži­teč­nosti a vze­stupně podle úrovně ob­sku­rity.

k47.cz — Právě teď se na­chá­zíte právě tady. A pokud stále nemáte tušení, co je K47čka zač, (nejste jediní, sám si někdy nejsem úplně jistý), pak vězte, že jde o moje do­mov­ské stránky – hlavní nerv, kde schra­ňuji všechny svoje články, po­vídky, stripy, gra­fické di­le­tan­ství, eposy o pro­gra­mo­vání a všechny ostatní ne­sou­rodé pro­jevy po­čí­na­jící cho­ro­mysl­nosti. K47čka je online od 23. června 2003, ale his­to­rie je ještě o něco málo hlubší, jak do­kládá první of­fline zmínka. Co ne­vi­dět budeme mít za sebou celou dekádu a pak to teprve osla­víme!

funk­ci­o­nálně.cz0xDE­AD­BEEF — Blogy spe­ci­álně vě­no­vané pro­gra­mo­vání.

dev­blogy — Agre­gá­tor čes­kých pro­gra­má­tor­ských a vý­vo­jář­ských blogů, ke kte­rému patří twit­ter účet @dev­blogy (při­dáno 27.7.2014)

random blogs — Agre­gá­tor na­ho­di­lých vý­vo­jář­ských blogů, které jsem si ne­chtěl přímo přidat do RSS čtečky. An­g­lický do­pl­něk pro dev­blogy.

hy­per­twëë­ter — Hu­mánní twit­ter klient (sta­hujte odsud).

dumb reader — Jed­no­du­chá RSS čtečka (při­dáno 14.4.2020)

band­camp ex­plo­rer — Pro­hlí­žeč band­campu, po­sky­tuje RSS export nových alb každé sku­piny a kaž­dého tagu. (při­dáno 1.9.2021)

post-rock — Au­to­ma­ticky ge­ne­ro­vaný seznam nově vy­pa­da­ných post-rocko­vých alb. (Do­stupný i jako RSS)

Dnes večer k po­sle­chu a tanci hraje…: Kdysi dávno jsem začal na Twit­ter po­sí­lat ob­časné hu­dební tipy, které jsem vždycky uvo­zo­val slovy Dnes večer k po­sle­chu a tanci hraje. Z toho vznikl tumblr blog na snadno za­pa­ma­to­va­telné adrese dnesve­cer­k­po­sle­chua­tan­ci­hraje.tumblr.com, ten jsem pak zrušil a zbytky pře­su­nul na k47čku.

stalkr.k47.cz — Stalkr je seznam odkazů na nej­no­vější články o sou­kromí, sle­do­vání a cen­zuře na in­ter­netu. Patří k němu Twit­ter profil @stalkr_k47, kam se zr­ca­dlí všechny zve­řej­něné odkazy.

wy­hle­da­wacz.k47.cz — Wy­hle­da­wacz v roce 2008 začal jako sou­bo­rový meta-vy­hle­dá­vač, který hledal na Ulož.to, Cz­share, 4shared, Mul­tishare, Quickshare, Edisku a dal­ších mís­tech, kde se daly najít sou­bory.

Jako meta-vy­hle­dá­vač sám neměl vlastní index odkazů, pouze agre­go­val vý­sledky z ně­ko­lika ser­verů, ale přesto (právě proto) byl za­tra­ceně uži­tečný a sám jsem ho často po­u­ží­val. Po­stupně jsem při­dá­val další za­jí­mavé fíčury jako byl au­to­ma­ticky ge­ne­ro­vaný seznam se­ri­álů, spe­ci­ální hle­dání hudby, hro­madné hle­dání a další horu funkcí, které byly vy­vi­nuty, ale nikdy se ne­do­čkaly ostré pre­mi­éry, pro­tože nikdy nebyly úplně hotové. úplně spo­ko­jen.

Takhle více méně fun­go­val deset let až do roku 2018, kdy jsem přešel na novou verzi PHP a ta ho de­fi­ni­tivně roz­bila do­ra­zila. V roce 2020 byl ob­no­ven v pod­statně méně am­bi­ci­ózní podobě.

CSFD filmy

4chan trends

chan.k47.cz — Pů­vodně vznikl jenom jako ukázka kódu, kterou jsem poslal s jedním CV. Pak tam ně­ja­kou dobu běžel malý archiv 4chan boardu /r9k/, pak to bylo dluhé roky mrtvé, teď tam běží o něco málo větší archiv 4chanu.

vtipy.k47.cz — Celkem mo­nu­men­tální archiv vtipů, ke kte­rému patří twit­ter účty @twitt_vtipy, kam se jednou za tisíc let do­stane nějaký ten ob­zvláště špatný/od­porný/ne­chutný vtip, @twitt_ho­ro­skop, kam pro­sa­kují ho­ro­skopy, které nikdy ne­chcete slyšet a dlouho mrtvý @twitt_gifs.

cha­n­mi­ner — Vý­sle­dek mého sna­žení kom­pletně za­cho­vat všechny po­klady moud­rosti z 4chanu – nej­větší díry in­ter­netu a ně­ko­lika dal­ších vel­kých image­bo­ardů.

mrtvoly

sto­kliku.k47.czApli­kace vy­tvo­řená pro twit­te­ro­vou hurá-akci #sto­Kliku, kde si lidi můžou za­zna­me­ná­vat své úspě­chy na cestě ke stovce kliků v jednom kuse. Zdro­jové kódy jsou pu­b­li­ko­vány na Gi­tHubu.

url.k47.cz — Vlastní url zkra­co­vač, který dělá přesně to, co by měli zkra­co­vače url dělat: zkra­co­vat url.

twee­tRank — Web, který page rank al­go­rit­mem na grafu kdo koho sle­duje dal kaž­dému člo­věku z české twit­ter scény pořadí, jak moc je cen­t­rální a dů­le­žitý. (při­dáno 27.7.2014)

au­to­twee­ter — Jed­no­du­chá web.apli­kace, které dáte seznam tweetů a časů, kdy se mají ode­slat a au­to­twee­ter se po­stará o zbytek. (při­dáno 11.2.2013)

ge­ne­rá­tor textu@ro­bo­po­vídka — (Po­u­žívá au­to­twee­ter )

boxxy.k47.czChurch of Bo­xxy­o­logy

hlavy.k47.cz — Bi­zar­nost stará mi­ni­málně tisíc let.

4chan – only OC — Stránka, která uka­zuje jenom ty ob­rázky z 4chanu, které jsou uni­kátní a nikdy dříve nebyly po­sto­vány, tedy ori­gi­nal con­tent (OC v žar­gonu chanů). Za­jí­ma­vostí je, že web je po­sta­ven na React.PHP. (při­dáno 11.2.2013, ne­funkční k r. 2019)

4chan main page — Jed­no­du­chý pře­hled, který by měl aspoň čás­tečně usnad­nit najít za­jí­mavé věci na 4chanu. (při­dáno 19.7.2012, ne­funkční k r. 2019)

@stri­pbot — Twit­te­rový bot, který na twit­ter pře­po­sí­lal RSS kanály ně­ko­lika stripů/web­ko­mixů (info, zdro­jáky).

mo­ti­va­tor.k47.cz — Již ne­e­xis­tu­jící ga­le­rie de­mo­ti­vá­torů. Vše­chen obsah jsem post­nul sem.

fel.k47.cz — Pů­vodně sa­mo­statná stránka, která hos­to­vala stripy série fel.log.

lfs.k47.cz — fik­tivní stránky fik­tiv­ního Quake Live klanu League of failed su­per­he­roes

spo­i­ler.k47.cz — Spo­i­ler je další věc, která vznikla za jeden večer. Za­mýš­lel jsem, že by ob­sa­ho­val krátké a vtipné spo­i­lery k filmům, ale velice brzo jsem na něj za­po­mněl a nikdo ho nikdy ne­vi­děl.

po­ku­seni.k47.cz — What is this, I don't even…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz