k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wyhledawacz - elektronické knihy a audioknihy

24. 9. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-nd (via)

Řeknu to stručně: S Wy­hle­da­wa­c­zem se pořád něco děje.


Nej­větší no­vin­kou po­sled­ních dnů je spe­ci­a­li­zo­vané hle­dání elek­tro­nic­kých knih a audio-knih v češ­tině i cizích ja­zy­cích a to ze sto­pro­centně le­gál­ních zdrojů. Wy­hle­da­wacz pro­hle­dává nej­větší zdroje čes­kých knih zdarma jako jsou na­pří­klad palmknihy.cz nebo xbook.cz + mnoho za­hra­nič­ních jako je pro­jekt Gu­tenberg nebo Google Books. V bu­doucnu bych chtěl ještě přidat obsah pro­jektu Lib­ri­Vox – tisíce au­di­ok­nih vy­tvá­ře­ných ko­mu­ni­tou.

Další malou, ale pří­jem­nou no­vin­kou je slu­čo­vání jed­not­li­vých částí ar­chivu pěkně k sobě.

Ale kromě toho pra­cuji na ně­ko­lika dal­ších funk­cích, z nichž vět­šina zatím není ak­tivní. Hodně jsem ex­pe­ri­men­to­val se sé­man­tic­kým hle­dá­ním, tedy roz­po­zná­ním toho, co uži­va­tel hledá, abych mu mohl na­bíd­nout re­le­vantní vý­sledky

V sou­čas­nosti Wy­hle­da­wacz umí hledat na 40 ser­ve­rech, ale jenom ně­ko­lik se sku­tečně po­u­žívá. Mohl bych všechny ak­ti­vo­vat, ale jednak by to zvedlo dobu odezvy strá­nek a pak by to taky značně sní­žilo pře­hled­nost. Pokud by se nějak chytře po­da­řilo vy­ře­šit tyhle pro­blémy, pár dal­ších bych klidně přidal.


Před ně­ja­kou dobou Wy­hle­da­wacz zažil dvou­denní vý­pa­dek, za který mohla čás­tečně jeho ob­rov­ská ob­lí­be­nost (ehm, ehm) a pak hlavně Google.

Pro­blém byl v ke­šo­vání. Aby byly opa­ko­vané dotazy rych­lejší, Wy­hle­da­wacz si do­časně ukládá vý­sledky hle­dání. A právě v době vý­padku Google dostal nápad, že by bylo skvělé Wy­hle­da­wacz za­sy­pá­vat ti­sí­cov­kami dotazů denně. Každý vý­sle­dek se uložil na poz­ději. Všechno fun­go­valo až do chvíle, kdy disk web­ser­veru ex­plo­do­val. Chtěl jsem říct pře­pl­nil. Ná­prava za­brala 16 vteřin čis­tého času, kdy jsem Googlu vy­svět­lil, kam nemá lézt. Takže asi tak.


A ještě: pokud z ja­ké­ho­koli důvodu chcete vy­já­d­řit ne­hy­noucí díky Wy­hle­da­wa­czi, exis­tuje mnoho způ­sobů jak tak učinit: hlaste chyby, hlaste, když se něco roz­bije, pište nápady, co by se dalo vy­lep­šit a hlavně šiřte po­vě­domí o Wy­hle­da­wa­czi. Když se o něm bude vědět a bude se po­u­ží­vat, můj život bude mít aspoň nějaký smysl. Děkuji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz