k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tisíc mluvících hlav

25. 7. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(co to je?)

Tisíc mlu­ví­cích hlav je pra­po­divný pro­jekt, je to ga­le­rie ná­hod­ných lidí, zná­mých, ne­zná­mých, kteří pro­mlou­vají k ná­vštěv­ní­kovi, mluví jeden přes dru­hého, „pře­kři­kují se“, vy­tvá­řejí proud in­for­mací, který svědčí o době, o po­va­hách muv­čích, na­prosto ne­sou­visle vy­prá­vějí pří­běhy, všechno se pro­líná a mísí, vzniká šum.

Tento pro­jekt stále běží a prav­dě­po­dobně nikdy ne­skončí.


Tisíc mlu­ví­cích hlav je pra­po­divný pro­jekt, je to ga­le­rie ná­hod­ných lidí, zná­mých, ne­zná­mých, kteří pro­mlou­vají k ná­vštěv­ní­kovi, mluví jeden přes dru­hého, „pře­kři­kují se“, vy­tvá­řejí proud in­for­mací, který svědčí o době, o po­va­hách muv­čích, na­prosto ne­sou­visle vy­prá­vějí pří­běhy, všechno se pro­líná a mísí, vzniká šum.
Je v tom chaos, ale i přesto má čas svůj směr a dají se vy­sto­po­vat lo­gicky se­řa­zené střípky v moři šumu.


Mlu­ví­cích hlav nikdy nebude přesně tisíc, není to nějaký cíl, zpo­čátku jich je méně, ale budou při­bý­vat, můžou pře­sáh­nout tisíc, proč ne? Hlavní myš­lenka je vy­prá­vět pří­běhy, na­zna­čit slo­ži­tost světa. Mlu­vích hlav může být ne­ko­nečně mnoho, pro­tože je tolik in­for­mací, které lze takto vy­lo­žit.


Tisíc mlu­ví­cích hlav je pěkně starý nápad. První hlava vznikla 1.4.2005. Od té jsem pomalu lepil další a další hlavy, ale všechno se vleklo. Nic ne­brá­nilo zve­řej­nění, ale nic ho také ne­na­zna­čo­valo. Všechno vy­puklo 25. čer­vence 2006. Proč zrovna tehdy? Proč ne?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz