k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

#stokliku

14. 7. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Všechno začal @Ho­si­pLan. To on přišel s ná­pa­dem na akci, která měla po fy­zické stránce zo­ce­lit českou Twit­ter scénu. Výzva byla jed­no­du­chá: do­ká­žeš do 6 týdnů udělat 100 kliků v kuse. A proto, že se akce konala na Twit­teru, do­stala ha­sh­tag #sto­kliku.

Den nato jsem na­ho­dil webo­vou apli­kaci #sto­kliku, která slou­žila jako jed­no­du­ché po­čí­ta­dlo kliků.

A pak jsme začali kli­ko­vat…


Za 7 měsíců od spuš­tění všichni zú­čast­nění udě­lali 105 tisíc kliků (z toho jenom @brablc udělal 20 tisíc a  12 tisíc).

Apli­kace i ini­ci­a­tiva má dobu nej­větší slávy za sebou a s kli­ko­vá­ním po­kra­čuje jenom pár nej­vy­tr­va­lej­ších. Přesto apli­kaci pořád lehce vy­lep­šuji a budu v tom po­kra­čo­vat, dokud ji budu sám po­u­ží­vat.

Po­sled­ních pár týdnů při­neslo ná­sle­du­jící no­vinky:

Záznam jed­not­livce ve for­mátu JSON do­sta­nete na těchto url:

https://stokliku.k47.cz/u/kaja47.json

https://stokliku.k47.cz/u/kaja47 s HTTP hla­vič­kou Accept: application/json

Pro pře­hled všech sna­živců (opět v JSONu) musíte volat ná­sle­du­jící čísla:

https://stokliku.k47.cz/list.json

https://stokliku.k47.cz/list s hla­vič­kou Accept: application/json

(Kliky mají id 1, shyby 2)

Zdro­jové kódy apli­kace jsou pu­b­li­ko­vány na Gi­tHubu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz