k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Největší screenshot na světě

29. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jed­noho dne, když jsem hrál Si­mu­trans, jsem dostal nápad. Fan­tas­tický nápad! Roz­hodl jsem se udělat nej­větší scre­en­shot téhle hry na světě. Prostě jsem musel…


cel­kový pohled na mapu
za­ostření na detail
fotka pla­kátu
jiný pohled

nej­větší scre­en­shot na světě sta­hujte zde

Jed­noho dne, když jsem hrál Si­mu­trans, jsem dostal nápad. Fan­tas­tický nápad! Roz­hodl jsem se udělat nej­větší scre­en­shot téhle hry na světě. Prostě jsem musel za­cho­vat celou jednu mapu, kterou jsem hrál 180 let her­ního času a docela jsem se na ní vy­řá­dil. Pliv­nul jsem si do dlaní a ještě na starém po­čí­tači (Duron950, 256RAM) jsem začal dělat dílčí scre­en­stoty v roz­li­šení 1024*768 a ty jsme potom v Pho­to­shopu 7.0 spo­jo­val do­hro­mady. Zpo­čátku jsem neměl páru, jak bude vý­sledný ob­rá­zek veliký. Ale přesto jsem típal a spo­jo­val pořád dál a scre­en­shot rostl a rostl. Za­bí­ral už ně­ko­lik de­sí­tek me­ga­pi­xelů, když jsem na­ra­zil na první velký pro­blém: výkon mého starého PC, hlavně ža­lostně málo ope­rační paměti. Na­čí­tání ob­rázku (který měl tou dobou ve for­mátu PSD už 600MB) trvalo přes 10 minut, stejně tak uklá­dání a práce byla taky ža­lostně pomalá, disk swa­po­val jako divý a třeba slou­čení ně­ko­lika vrstev trvalo přes pět minut. Tak skon­čila první fáze pro­jektu: u ledu.

Ale za ně­ko­lik měsíců se u mě na stole vy­skytl nový stroj (Core 2 Duo, 1GB ram). Tahle mašina už měla na to, abych na ní práci do­kon­čil v ko­neč­ném čase. A tak jsem tedy pliv­nul do dlaní po­druhé a roz­jela se etapa 2. Práce šla rych­leji, pro­tože jsem típal v roz­li­šení 1280*1024 a pho­to­shop byl ne­po­měrně ži­vější. Tak jsem se do­pra­co­val ve vý­sledku, který má ne­u­vě­ři­telné roz­li­šení 24000x12300 pixelů (tedy bez­mála 300 me­ga­pi­xelů, má tolik váš foťák?). Soubor ve for­mátu PSD zabírá 1,5GB, kom­pri­mo­vaný TIFF má jenom 130 MB, uklá­dání a na­čí­tání trvalo kolem 10 minut.

Avšak tento pro­jekt musel být nějak za­kon­čen. Je hezké mít obří soubor na disku, ale ještě mnohem hezčí je mít obří plakát. Druhý den jsem zašel do tis­kárny v Dej­vi­cích s plac­kou v kapse a nechal jsem si to vy­tisk­nout. Pů­vodně jsem uva­žo­val o obřích roz­mě­rech 3 metry na 1,5 metru (nebo lehce men­ších). To kvůli tomu, aby byly vidět všechny de­taily na obří mapě. Ale na­ko­nec jsem zvolil lehce oříz­nutý formát A0 (62*120cm) a to z důvodu, že je to jednak lev­nější a taky, že na větší for­máty v té tis­kárně ne­tiskli.

Dílo je do­ko­náno. Jak zhod­no­tit? Když jsem to poprvé viděl na papíře, říkal jsem si, že to za to stálo, jednak ta práce a pak taky těch pár stovek za tisk. Je to nád­hera, jenom ještě nevím, kam to po­vě­sím.

A ko­nečně: ori­gi­nál scre­en­shot můžete sta­ho­vat zde. Soubor jsem umís­til na CZ­share, pro­tože se mi nechce nějak moc za­tě­žo­vat datové toky na K47.cz

to je von!!!
levá část
střední část
pravá část
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz