k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Hra

4. 6. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Začal jsem vy­ví­jet hru…


Všechno začalo, když nám byla v před­mětu Y36PJV zadána se­mest­rální práce na­pro­gra­mo­vat ně­ja­kou Věc v jazyku Java. Já jsem si za cíl vy­ty­čil vy­tvo­řit jakýsi klon hry Crim­son­land (ná­vy­kové ar­ká­dové stří­lečky viděné z nad­hledu, kde se na vás valí stovky mon­ster). Tato hra mě, bráchu a Honzu H. bavila dlouhé (nejen) zimní večery. Abych při­znal barvu, tak mě na Crim­son­landu štvalo ně­ko­lik drob­ností a už před za­dá­ním té se­mestrálky jsem si po­hrá­val s myš­len­kou jít cestou nejmen­šího odporu a vy­tvo­řit svojí (mnohem lepší) verzi Crim­son­landu podle svých před­stav.

I když moje verze bude mít (aspoň zpo­čátku) pouze abs­traktní gra­fiku a hlavně zpo­čátku bude jenom chudší pří­buzná Crim­son­landu, ale mám s ní velké plány (lepší RPG model, vyšší va­ri­a­bi­lita ne­přá­tel, vo­zi­dla atd.). A byl bych moc rád, kdyby se do vývoje za­po­jilo víc lidí a spo­lu­pra­co­vali na slávě Hry.

I když v sou­čas­noti je hra v re­la­tivně ranné fázi vývoje a daleko před ode­vzdá­ním jako se­mest­rální pro­jekt. Přesto s vý­vo­jem ne­pře­stanu a až na­de­jde čas, zve­řej­ním ji.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz