k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hororoskopy

29. 10. 2014 (před 7 lety) — k47 (CC by-sa)

Asi takhle: Na Twit­ter účtu @twitt_ho­ro­skop jsem začal s mor­bid­ními ho­ro­skopy. Než vy­svět­lím, co, jak, kde a hlavně proč, do­volte mi malou od­bočku.


Někdy stě­žejní umě­lecká ino­vace spo­čívá v za­vrh­nutí sou­čas­ného směru a na­ru­šení za­ži­tých tradic a pra­vi­del. Post-mo­derna za­vrhla mo­der­nis­tický svě­to­ná­zor, stejně jako Poun­dovo „make it new“ od­dě­lilo mo­dernu od starého světa.

V po­dob­ném duchu hlavní přínos H. P. Lo­vecrafta spo­čívá v od­klonu od go­tic­kého hororu, kde bůh exis­tuje a do­hlíží nad dob­rými lidmi, k ne­změr­ným kos­mic­kým hrůzám, které uka­zují za­ne­dba­tel­nost a ne­pa­tr­nost lid­stva, jehož jediná naděje spo­čívá v tom, že ho pra­staré síly budou ig­no­ro­vat.

Pod­cast Wel­come to Night Vale po­kra­čuje v tomto řetězu proměn a di­verze a pro­půj­čuje si lo­vecraf­tov­ské zlo­volné moc­nosti zcela se vy­my­ka­jící našemu chá­pání, ale uvádí je jako ne­za­jí­mavé, tuc­tové a kaž­do­denní ab­sur­dity, které stěží pře­kvapí někoho v poušt­ním městě Night Vale. Tam jsou totiž všichni oby­va­telé s tímto údělem v duchu Ca­mu­sova ab­sur­dismu smí­ření.

A právě tento pod­cast a jeho kon­trast mezi ne­vy­svět­li­tel­nem a mon­dén­ností jsem měl pod kůží, když jsem se roz­hodl vzkří­sit @twitt_ho­ro­skop, kde jsou ne­prak­tické mor­bidní před­po­vědi a pro­roc­tví dáv­ko­vány s ni­gh­tva­lov­skou žo­vi­ál­ností. Skoro by se dalo říct: Svět je straš­livé a kruté místo, které jde lidem ak­tivně po krku, ale když tenhle fakt při­jmeme, můžeme aspoň na chvíli odolat a jed­no­směr­nou jízdu do tem­noty si užít.

Takový je tedy aspoň záměr, jestli se mi to daří, se můžete pře­svěd­čit na vlastní oči.


Ko­zo­roh: Dnes v jednom kině pro­mí­tají vaši bu­douc­nost jako film. Ne­chceme nic pro­zra­dit, ale má to velice smutný konec.

Čtyři naši vý­zkum­níci ze­mřeli při studiu ho­ro­skopu Raků na tento týden. Všichni čtyři byli Raci. Berte to jako va­ro­vání.

Lev: Všichni se k vám budou chovat až příliš las­kavě. Ne­mějte strach, jde jen o oby­čejné pa­ra­zity ovlá­da­jící mysl svých hos­ti­telů.

Právě začal ce­lo­státní týden: „Zbij kaž­dého ze zna­mení Berana.“ Zů­staňte doma a na všechno za­po­meňte, třeba oni za­po­me­nou na vás.

Ko­zo­roh: Ve vašem šat­níku se jedné noci sama od sebe objeví puška. Vy dobře víte proč. Udě­lejte to a ne­li­tujte toho. Ne­li­tujte už ničeho.

Lev: Vaši dlou­ho­do­bou smůlu zvrátí jen lidská oběť. Když se do­sta­nete do města, po­roz­hléd­něte se kolem sebe, za­čněte vy­bí­rat.

Beran: Tento týden se hla­suje o kr­va­vých obě­tech Ba­a­lovi – po­jí­dači duší. Ná­mitky na­škrá­bejte na kus kamene a vhoďte je do je­zírka v parku.

Blí­ženci: Když zů­sta­nete doma, zabíjí vás samota. Když pů­jdete ven, bude vás za­bí­jet ra­di­o­ak­tivní stron­cium v ovzduší.

Ko­zo­ro­hové ne­u­mí­rají na in­farkt tak často pro­tože jim v hrud­ní­cích tluče ně­ko­li­kero srdcí. Vět­šina z nich není jejich.

Rak: Za­tímco budete v práci, pod­laha ve vašem bytě se změní v je­zírko hor­kého as­faltu plné šmát­ra­jí­cích rukou. Kupte si kajak a sekyru.

Každý den za­po­me­nete jméno a tvář jed­noho ka­ma­ráda. Vět­šina Ko­zo­rohů je po dvou týd­nech úplně sama.

Blí­ženci: Váš part­ner bude tento měsíc ob­zvláště ml­čen­livý. Do­pře­jte mu klid. Kdo spřádá plán ri­tu­ální vraždy, nemá náladu mluvit.


Jo a mi­mo­cho­dem, za pár dnů zase začne Na­NoWriMo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz