k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Groovy Stripbot

25. 11. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Stri­pbot je můj dávný výtvor – twit­te­rový robot, který už 8 měsíců po­tajmu twee­tuje o nově pu­b­li­ko­va­ných stri­pech z Čech i ze světa a shodou náhod je na­pro­gra­mo­vaný v jazyku Groovy. Proto Groovy Stri­pbot.


Mám rád stripy. O tom žádná. Vždyť už jsem taky ně­ko­lik stovek (více méně tragi­ko­mic­kých) stripů vy­tvo­řil. Miluji kom­paktní formát vy­prá­vění, kom­pri­mo­vané pří­běhy, které se musí vejít do ně­ko­lika málo panelů. Čím jsou ab­surd­nější a své­ráz­nější, tím lépe.

Na druhou stranu taky rád pro­gra­muji a už dlouho mě lákal jazyk Groovy, který vy­chází z Javy (a běží na JVM), ale navíc ob­sa­huje ně­které finesy a syn­tak­tický cukr (uzá­věry, duck typing, nové + pře­tí­ži­telné ope­rá­tory), který jsem ob­di­vo­val v Ruby, s nímž jsem ko­ke­to­val ně­ko­lik měsíců na­zpá­tek a jehož ele­gance mě okouz­lila. Bo­hu­žel jsem neměl čas a důvod, abych se s Ruby se­zná­mil nějak více. Stejný osud do­ne­dávna stíhal také Groovy.

Ale když jsem one­moc­něl a celé dny jsem se válel v po­steli, pustil jsem si ně­ko­lik pod­castů o Groovy a dostal jsem chuť v tomto jazyku něco vy­tvo­řit.

+++

Už ně­ja­kou dobu jsem pře­mýš­lel, že bych udělal stránky, které by agre­go­valy RSS kanály stripů a fun­go­valy by tedy jako roz­cest­ník po všem, co vyšlo ve světě stripů a web-ko­miksů. Pod­nikl jsem nějaké kroky v této zá­le­ži­tosti, ale poz­ději jsem celou věc uložil k ledu. Ale nápad jsem zanesl do dlou­ho­do­bého TODO listu a tam zůstal dlou­hou dobu ne­po­všim­nut.

Až do teď.

Právě v jazyku Go­ro­ovy jsem napsal Stri­pbota, což je vlastně jed­no­du­chý skript, který běží u mě na po­čí­tači a každou hodinu zkon­t­ro­luje vy­brané RSS kanály. Když najde, že se tam něco změ­nilo, up­da­tuje svůj twit­ter status. Jed­no­du­ché.

A k čemu je to <sem vložte li­bo­vol­nou na­dávku> dobré?

No, můžete začít stri­pbota fo­lowo­vat nebo ode­bí­rat RSS kanál jeho twit­ter účtu a být pra­vi­delně a včas in­for­mo­váni o no­vin­kách ve světě pře­vážně čes­kých stripů. Jednak to a pak se mi taky líbí před­stava, že se au­to­ma­ticky ge­ne­ro­vaný obsah tváří, jako kdyby ho napsal živý člověk. Skoro.

+++

A když už jsem v tom, musím po­dotknout, že je docela škoda, že vy­chází jenom málo ori­gi­nál­ních čes­kých stripů. Když ne­po­čí­tám svoje pokusy na tomto poli (669mrtvý fel.log), pak zbývá Bu­ge­mos, MaFian liFe (už umřel), Kuře (bez RSS), Ba­ló­nek, Komiks na IT biz, Be­ze­jmenný hrdina (ne­pra­vi­delně), Opice a zajíc (zase začal vy­chá­zet), anjel (bez RSS), šer­míř­ský stripMr. Nobody.

No dobře, zas tak málo jich není, ale ně­které z nich vy­chá­zejí každý týden, jiné zcela ne­pra­vi­delně, další už skon­čily a spousta z nich bo­hu­žel nemá RSS kanál, což je pře­ve­liká škoda a zna­mená to, že se daný ne­do­stane do stri­pbota.

Pak je na in­ter­ne­tech ještě fůra uži­va­tel­sky ge­ne­ro­va­ných stripů (např: „http://comix.spa­ce­port.cz/“), ale ty nelze brát vážně. Jednak proto, že jich je ne­u­vě­ři­telně mnoho a pak taky, že jejich kva­lita je vět­ši­nou ko­lí­savá.


Update: kom­pletní zdro­ják zde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz