k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Groovy Stripbot

25. 11. 2009 — k47 (CC by-nc-sa)

Stri­pbot je můj dávný výtvor – twit­te­ro­vý robot, který už 8 měsíců po­tajmu twee­tu­je o nově pu­b­li­ko­va­ných stri­pech z Čech i ze světa a shodou náhod je na­pro­gra­mo­va­ný v jazyku Groovy. Proto Groovy Stri­pbot.


Mám rád stripy. O tom žádná. Vždyť už jsem taky ně­ko­lik stovek (více méně tragi­ko­mic­kých) stripů vy­tvořil. Miluji kom­pakt­ní formát vy­prá­vě­ní, kom­pri­mo­va­né pří­běhy, které se musí vejít do ně­ko­li­ka málo panelů. Čím jsou ab­surd­nější a své­ráznější, tím lépe.

Na druhou stranu taky rád pro­gra­mu­ji a už dlouho mě lákal jazyk Groovy, který vy­chá­zí z Javy (a běží na JVM), ale navíc ob­sa­hu­je něk­te­ré finesy a syn­tak­tic­ký cukr (uzá­vě­ry, duck typing, nové + pře­tíži­tel­né ope­rá­to­ry), který jsem ob­di­vo­val v Ruby, s nímž jsem ko­ke­to­val ně­ko­lik měsíců na­zpá­tek a jehož ele­gan­ce mě okouz­li­la. Bo­hu­žel jsem neměl čas a důvod, abych se s Ruby se­zná­mil nějak více. Stejný osud do­ne­dáv­na stíhal také Groovy.

Ale když jsem one­moc­něl a celé dny jsem se válel v po­ste­li, pustil jsem si ně­ko­lik pod­castů o Groovy a dostal jsem chuť v tomto jazyku něco vy­tvořit.

+++

Už něja­kou dobu jsem pře­mýš­lel, že bych udělal strán­ky, které by agre­go­va­ly RSS kanály stripů a fun­go­va­ly by tedy jako roz­cest­ník po všem, co vyšlo ve světě stripů a web-ko­miksů. Pod­ni­kl jsem nějaké kroky v této zá­leži­tos­ti, ale pozdě­ji jsem celou věc uložil k ledu. Ale nápad jsem zanesl do dlou­ho­do­bé­ho TODO listu a tam zůstal dlou­hou dobu ne­po­všim­nut.

Až do teď.

Právě v jazyku Go­ro­o­vy jsem napsal Stri­pbo­ta, což je vlast­ně jed­no­du­chý skript, který běží u mě na počí­ta­či a každou hodinu zkon­t­ro­lu­je vy­bra­né RSS kanály. Když najde, že se tam něco změ­ni­lo, up­da­tu­je svůj twit­ter status. Jed­no­du­ché.

A k čemu je to dobré?

No, můžete začít stri­pbo­ta fo­lowo­vat nebo ode­bí­rat RSS kanál jeho twit­ter účtu a být pra­vi­del­ně a včas in­for­mo­vá­ni o no­vin­kách ve světě pře­váž­ně českých stripů. Jednak to a pak se mi taky líbí před­sta­va, že se au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ný obsah tváří, jako kdyby ho napsal živý člověk. Skoro.

+++

A když už jsem v tom, musím po­dotknout, že je docela škoda, že vy­chá­zí jenom málo ori­gi­nál­ních českých stripů. Když ne­počí­tám svoje pokusy na tomto poli (669mrtvý fel.log), pak zbývá Bu­ge­mos, MaFian liFe (už umřel), Kuře (bez RSS), Ba­ló­nek, Komiks na IT biz, Be­ze­jmen­ný hrdina (ne­pra­vi­del­ně), Opice a zajíc (zase začal vy­chá­zet), anjel (bez RSS), šer­mířský stripMr. Nobody.

No dobře, zas tak málo jich není, ale něk­te­ré z nich vy­chá­ze­jí každý týden, jiné zcela ne­pra­vi­del­ně, další už skonči­ly a spous­ta z nich bo­hu­žel nemá RSS kanál, což je pře­ve­li­ká škoda a zna­me­ná to, že se daný ne­do­sta­ne do stri­pbo­ta.

Pak je na in­ter­ne­tech ještě fůra uži­va­tel­sky ge­ne­ro­va­ných stripů (např: „http://comix.spa­ce­port.cz/“), ale ty nelze brát vážně. Jednak proto, že jich je ne­u­věři­tel­ně mnoho a pak taky, že jejich kva­li­ta je větši­nou ko­lí­sa­vá.


Update: kom­plet­ní zdro­ják zde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz