k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Epizody

9. 12. 2006 (aktualizováno 25. 12.) (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Nej­větší pro­jekt K47čky)

Vůbec není snadný popsat co to jsou Epi­zody. Dalo by se říct, že Epi­zody jsou velký pro­jekt, velký sen…


Dalo by se říct, že Epi­zody jsou velký pro­jekt, velký sen. Budou to dva roky (700 dní) pří­běhů party mla­dých ne­kom­pa­ti­bil­ních lidí. Tato parta se bude sklá­dat z téměř dvou de­sí­tek po­div­ných cha­rak­terů, kteří budou něčím (hodně) vy­ko­le­jeni z běž­ného stan­dardu.

Nevím, jak to ve finále zpra­co­vat, zatím jen něco málo pro­sa­kuje do stripů a ně­ko­lika pře­vážně ne­do­kon­če­ných po­ví­dek. Dalo by se říct, že Epi­zody jsou uni­ver­zem, které za­střešuje jiná díla.

V sou­čas­nosti hlavně vy­mýš­lím a pro­hlu­buji jed­not­livé cha­rak­tery (hlavní + de­sítky ve­d­lej­ších; do­hro­mady už 45), na­čr­tá­vám kostry pří­běhů a sle­puji útržky děje a po­dobně. Do­ku­ment Epizod pořád roste, už má 71 strá­nek a přitom v něm skoro nic není. A práce po­kra­čuje dál.


Epi­zody končí po dvou letech, tedy 19. února 2008.

Kusy, které patří do Epizod:

(do­da­tečně za­čle­něno)

(už od po­čátku plně Epi­zo­dické)

Al­ter­na­tivní epi­zody

Po­stavy:

(jenom ty hlavní a jenom ně­ko­lik)

Jed­no­duše by se dalo říct, že všechny po­stavy epizod jsou zvláštní, divné a ne­kom­pa­ti­bilní a svým cha­rak­te­rem se blíží mon­st­rům.

Karel Ka­lan­dra

Dalo by se říct, že KK je hlavní po­stava. Je to po­divný týpek, tulák, bez stá­lého domova, ne­u­stále na cestách, v ka­na­dách, s ba­to­hem přes rameno, ne­u­pra­vený, ne­o­ho­lený s hlavou plnou zu­ři­vosti a ší­len­ství. A jeho mi­nu­lost… ne,že by žádnou neměl, ale nikdy o ní ne­mluví. Proč, to ví jen on sám.

Carl So­lo­mon

Zma­te­nec, člověk na­le­zený 19. února 2006 na břehu Vltavy, ne­pa­ma­tuje si ani své jméno, v hlavě mu třeští, utekl z blá­zince a má pro­blémy: jde po něm po­li­cie, mafie i tajná po­li­cie. Jméno dostal podle prv­ních řádek Gin­sber­gova Kví­lení, které měl u sebe.

Alex Čedič

Vti­pá­lek, spra­tek, ale taky šéf. Vlastní že­lez­niční do­pravní spo­leč­nost (kterou získal dost po­div­ným způ­so­bem), nemá rád své pod­ří­zené a strašně nerad jim platí (Já si myslím, že byste měli vy platit mě za to, že vás za­měst­nám.). Zvláštní zna­mení: na tváři pod okem má vy­te­to­vány tři drápy a na hlavě má oce­lově šedé dredy svá­zané dráty.

Kris­týna Če­di­čová

In­te­lek­tu­álka, re­belka, křehká, ne­ří­zená střela, Ka­lan­drova stará láska.

Monika Toret

Holka z ulice, která vy­růs­tala v si­rot­činci, ale přesto se po­sta­vila na vlastní nohy ve velkém stylu (vy­stu­do­vala vy­so­kou školu, pra­co­vala jako pilot osob­ního le­ta­dla, mluví čtyřmi cizími jazyky ). Je krásná, ale umí se rvát. Často se chová nej­a­gre­siv­něji z celé party.

Anet Val

Nejmladší, nejméně mi­zerná, nejméně ne­kom­pa­ti­bilní, nej­prů­měr­nější a nejméně vý­razná.

Max a Al „bratři“

Dvoj­čata, sval­natí hro­motluci, ne­bez­pečně in­te­li­gentní rváči, jde jim všechno na co sáhnou až na me­zi­lid­skou ko­mu­ni­kaci. Jsou chladní jako kus ledu, ale udě­lají dva tisíce kliků na­jed­nou, každý den uběh­nou ma­ra­tón, ne­po­tře­bují spát, stu­dují tři vysoké školy…

Lazar a Kal­de­ron

Nej­větší pod­vod­níci na světě, s klidem by pro­daly všechny čtyři svoje ba­bičky za vep­řové koleno (což už jednou udě­lali).

Karina Ře­zá­čová

Mladá le­sbička, kolem které se točí jedno z mnoha mysté­rií…

S Dianou se mi­lo­vali a žili spolu na­vzdory ne­pří­zni, jejich dny byly krásné a plné rudých omam­ných růží. Diana ale zmi­zela a za­ne­chala v Ka­ri­nině srdci díru…

Kaplan

I když mu všichni říkají Kaplan, nemá s křes­Ťan­skou vírou nic spo­leč­ného. Před lety žil spo­ko­jený ro­dinný život, ale pak se zcela změnil. Roz­vedl se a stal se z něj úplně jiný člověk.

Gab­riela Wi­e­nová

Osa­mělá smutná dívka, která má jedno velké ta­jem­ství…

Ivan Karpov

Mes­sen­ger na kole, do­ru­čit včas, do­ru­čit rychle, vy­se­kat se na kole, to je jeho život. Odešel z Ruska, chtěl se dostat někam, kde bude dobře, ale zůstal v Če­chách (nikdo neví proč).

Billy Thor­ton

Ší­le­nec ze řetězu utr­žený, šílený cyk­lista, který se tři­krát roz­vedl a tři­krát si změnil jméno.

To­bo­rin

Po­li­cejní dů­stoj­ník, přá­telí se a pra­cuje s Her­t­zman­nem.

Her­t­zmann

Bývalý boxer a sou­časný de­tek­tiv, tvrdý chlap a rváč, který po­chy­buje o svojí práci, ale přesto tvrdě pra­cuje.

Bratři Ka­ra­ma­zovi

Před­sta­vi­telé po­li­cie tak tajné, že ne­spadá vůbec pod nikoho. Jdou po krku všem hříš­ní­kům.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz