k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Asciiblog - jak generovat blog z více souborů

— k47 (♪)

Jedna z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­fi­gu­rač­ních di­rek­tiv je files. Ta udává cesty ke zdro­jo­vých sou­borů, ze kte­rých bude as­cii­blog ge­ne­ro­vat blog.

Může jít jen o jeden soubor nebo me­ze­rami od­dě­lo­vaný seznam cest k sou­bo­rům nebo slož­kám. Pokud jde o cestu ke složce, všechny sou­bory v ní se budou brát jako zdro­jové texty. Je možné po­u­ží­vat buď ab­so­lutní cestu nebo re­la­tivní vůči složce ob­sa­hu­jící kon­fi­gu­rační soubor. Je možné di­rek­tivu uvést na ně­ko­lik řádků, když se zapíše jako files|.

Dále je možné po­u­ží­vat jed­no­du­ché globy nebo cesty uvádět v uvo­zov­kách.

files| texty_{2016,2017,2018}
files| texty_20*
files| "o bestii.txt"
files| "serie DMM, Terminalita, DNOTS/*"

Když je po­u­žito více zdro­jo­vých sou­borů, kon­fi­gu­rační di­rek­tivy articlesMustBeSortedarticlesMustNotBeMixed ne­dá­vají příliš smysl. Stále je jich je možné použít, ale není úplně pře­hledně vidět, co vlastně dělají. Když je blog ge­ne­ro­ván z ně­ko­lika sou­borů, ty jsou zpra­co­vány v pořadí, v jakém jsou uve­deny a vý­sledný seznam článků toto pořadí za­cho­vává. Di­rek­tivy articlesMustBeSortedarticlesMustNotBeMixed platí na celý tento seznam, nikoli na jed­not­livé zdro­jové sou­bory.

Pří­klady:

# konfigurační soubor se nachází ve složce /home/drgonzo/blog

files| text.txt
# /home/drgonzo/blog/text.txt
#
files| texty
# všechny soubory ve složce /home/drgonzo/blog/texty
#
files| texty/*
# všechny soubory ve složce /home/drgonzo/blog/texty
#
files| /home/drgonzo/extra/překvapení
# /home/drgonzo/extra/překvapení
#
files| roky/{2010,2011,2012}
# odpodídá souborům
# /home/drgonzo/blog/roky/2010
# /home/drgonzo/blog/roky/2011
# /home/drgonzo/blog/roky/2012
#
files| "texty/tento soubor obsahuje mezeru"
# /home/drgonzo/blog/texty/tento soubor obsahuje mezeru

Malý tip na konec: Při psaní k47čky po­u­ží­vám systém dvojic sou­borů, jeden má pří­ponu _new a druhý _old. V prvním mám ro­ze­psané texty a ten není uveden ve files, druhý ano. To zamezí ná­hodné pu­b­li­kaci článků, které ještě nejsou hotové a při­pra­vené jít ven.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz