k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Asciiblog - metainformace

— k47 (♪)

Článek je tvořen dvěma částmi: Hla­vič­kou a tělem. Obě musí být od­dě­leny prázd­ným řádkem.

Hla­vička ob­sa­huje me­ta­in­for­mace článku za­psané ve stro­jově či­tel­ném for­mátu. Tělo je pak tvo­řeno textem nebo HTML.

Pří­klad hla­vičky:

XXX Název článku [2018/slug]
=====
2018-01-01
alias: id:47, y2018a3
rel: 2018/jiny-clanek, 2018/jeste-jeden-clanek, id:11
by: autor
# tag, další tag, (skrytý tag)

Všechny po­ložky kromě názvu a pod­tr­žení jsou ne­po­vinné. Blok nesmí ob­sa­ho­vat prázdné řádky, pro­tože prázdný řádek ukončí me­ta­in­for­mace a oddělí je od těla do­ku­mentu. Na pořadí jed­not­li­vých druhů me­ta­in­for­mací ne­zá­leží.

Pokud názvu článku před­chází:

Slug je uza­vřen v hra­na­tých zá­vor­kách a před­sta­vuje uni­kátní iden­ti­fi­ká­tor článku, který bude použit v url. Na­pří­klad tento návod má slug zadaný jako [projekty/asciiblog-metainformace], z nějž se odvodí url https://k47.cz/projekty/asciiblog-metainformace.html.

Pokud nebude slug zadán, dojde k jeho vy­ge­ne­ro­vání z ti­tulku článku tím, že se od­straní háčky a čárky a mezery se pře­ve­dou na po­mlčky.

Slug je možné vy­nu­tit na­sta­ve­ním kon­fi­gu­rační di­rek­tivy demandExplicitSlugs true (za­mýš­leno jako pre­vence proti za­po­me­nutí, když po­u­ží­vám vlastní schéma url).

Datum může být v zadáno s různou přes­ností:

První část je v pořadí rok-měsíc-den.

Ve vý­cho­zím stavu články s datem v bu­douc­nosti budou pu­b­li­ko­vány. Pokud si to ne­pře­jete, na­stavte di­rek­tivu excludeFutureArticles false.

alias: slouží pro vy­jme­no­vání aliasů – uni­kát­ních iden­ti­fi­ká­torů, kte­rými je možné se také od­ka­zo­vat na článek.

rel: je čárkou od­dě­lo­vaný seznam pří­buz­ných článků, které budou zob­ra­zeny na vyš­ších příč­kách v se­znamu po­dob­ných článků. Je možné se od­ká­zat přes slug nebo alias.

meta: k článku může při­po­jit uži­va­tel­ské in­for­mace, které (kromě ně­ko­lika málo vý­ji­mek jako nozoom, tag, supertag nebo sortby) nemají spe­ci­ální význam. Mohou být vy­u­žity z háčků (hooks) pro vlastní při­způ­so­bení. V ukáz­kové třídě háčků asciiblog.example.CustomHooks jsou hod­noty jako +:1 nebo +:2 in­di­kují, jak vysoko se má článek zob­ra­zit v glo­bál­ním do­po­ru­čení. Meta má spe­ci­fický formát. Na jednu stranu jde o čárkou od­dě­lo­vaný seznam, na druhou se po­ložky ve for­mátu key:value cho­vají jako aso­ci­a­tivní pole. Proto ono +:2: + je klíč a 2 hod­nota.

Autora článku můžete zadat v meta-řádku by:. Když ho vy­ne­cháte, bude po­u­žito jméno na­sta­vené v kon­fi­gu­rační di­rek­tivě defaultUser.

Tagy (štítky/značky) se udá­vají na jeden nebo ně­ko­lik řádků za­čí­na­jí­cích znakem #. Jde zas o čárkou od­dě­lo­vaný seznam, ale je také možné každý tag začít #.

# tag1, tag2, tag3

stejné jako

# tag1 #tag2 #tag3

stejné jako

# tag1, tag2 #tag3

stejné jako

# tag1, tag2
# #tag3

Tagy v zá­vor­kách jsou skryté. Ne­bu­dou zob­ra­zeny pod člán­kem, ale budou po­u­žity pro vý­po­čet po­dob­nosti článků pro do­po­ru­čení po­dob­ných.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz