k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Statistický generátor textu

24. 9. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

stahuj na XXXXXX

li­cen­co­váno pod GPL v2 (český pře­klad)

Dlouho jsem chtěl napsat pro­grá­mek, který by vzal jako vstup nějaký velice dlouhý text, třeba román nebo ještě lépe celou kni­hovnu románů, ně­ja­kým způ­so­bem by za­chy­til skladbu jazyka (o tom, že by to bylo víc než jen pouhá sta­tis­tika jsem ani ne­u­va­žo­val) a pak by na zá­kladě toho, co by se neučil, vy­pliv­nul nějaký vý­sle­dek.

Ku­po­divu jsem s tím začal v oka­mžiku, kdy jsem jel na saraz Sdru­žení ama­tér­ských spi­so­va­telů (SASPI) a měl jsem s sebou no­te­book.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz