k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Scala - přednášky

19. 1. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Vimeo je na za­jí­mavá videa o pro­gra­mo­va­cím jazyce Scala pře­kva­pivě mnohem bo­hatší než You­tube. Vybral jsem ně­ko­lik před­ná­šek, které se dost silně různí tématy i ob­tíž­ností. Pár talků je o sa­motné Scale, úvody do jazyka, im­pli­citní kon­verze a tak po­dobně, pár o knihovně Scalaz, která si klade za cíl obo­ha­tit stan­dardní kni­hovnu Scaly o ně­které za­jí­mavé funkce a pak něco málo o mo­na­dech, con­ti­nuation a další vy­so­ko­úrov­ňové magii.


Scala

Scalaz

Černá magie

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz