k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Scala - pattern matching

7. 6. 2011 — k47 (CC by)

Seznam všechn způsobů, jak lze provádět pattern matching:

a match {
 case a =>       // shoda pro jakoukoli hodnotu
 case _ =>       // to samé, ale bez pojmenované proměnné
 case a: Something =>  // case a if a.isInstanceOf[Something] && a != null // pro null nikdy nenastane shoda
 case Something =>   // case a if a == Something, toto pravidlo je použito v případě `case None' nebo `case Nil'
 case Something() =>  // case a: Something
 case A(b) =>
 case `variable` =>   // case v if v == variable
 case A(`b`) =>     // case A(x) if x == b
 case A(B) =>      // case A(b) if b == B // pokud název proměnné začíná velkým písmenem nebo je v zpětných apostrofech, bere se jako konstanta
 case A("string literal") => // lze použít jakýkoli literál (Int, String, Boolean, Char, Symbol)
 case A(a, B(C(c), b)) => // vzory lze libovolně vnořovat
 case A(_, a) =>    // pojmenovat můžeme jenom některé proměnné
 case A() | B() =>   // odpovídá jednomu ze dvou vzorů
 case A(_) | B(_, _) => // není možné pojmenovat parametry
 case b @ B(x, y) =>  // objekt B je zachycen do proměnné `b' a zároveň jsou zachyceny jeho dílčí části v `x' a `y'
 case B(a @ A(_), _) => // @ konstrukci lze pochopitelně libovolně zanořovat
 case a: Array[Int] => // můžeme se dotazovat na typový parametr polí
 case a: List[_] =>   // ale ne na typ. param. ostatních generických typů (jinak nás uvítá unchecked warning)

 // sekvence
 case List(0, 1, 2) => // seznam, který má délku 3 a obsahuje položky: 1, 2, 3
 case List(1, _, _) => // seznam, který má délku 3 a začíná integerem 1
 case List(1, _*) =>  // seznam délky > 1, který začíná integerem 1

 case (a, b, c) =>   // case Tuple3(a, b, c)
 case 1 :: Nil =>    // infixový vzor, obdoba `case List(1)' nebo přesněji `case ::(1, Nil)'
 case 1 :: 2 :: _ =>  // obdoba `case ::(1, ::(2, _)' nebo `case List(1, 2, _*)'
}

A nejlepší je, že soukolí pattern matchingu můžete používat i v definici proměnných. Téměř všechno, co může následovat case, může másledovat val.

val myTuple = (123, "xxx")
val (a, b) = myTuple
val List(1, _, 3) = myList

dokonce můžete použít i takovéhle zrůdnosti:

val a @ Some(b) = Some(1) // a = Some(1); b = 1

Maličkým problémem může být, že pokud nenastane shoda, uvítá vás přátelská MatchError.

Ještě jedna drobnost: pokud definujete třídu s několika skupinami argumentů, pattern matching lze provádět jen na první z nich.

case class A(a: Int)(b: String)

A(1)("something") match {
 case A(_)(_) => // není možné
 case A(_) =>  // tohle je už lepší
}
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz