k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Scala - několik video-úvodů do jazyka

15. 12. 2010 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Scale jsem na k47čce napsal už ně­ko­lik článků. Po­vět­ši­nou šlo o malé hacky, které do jazyka při­dá­valy za­jí­mavé syn­tak­tické kon­strukce z jiných jazyků. To všechno umož­ňo­vala veliká fle­xi­bi­lita, kterou Scale vetkl Martin Ode­r­sky. Ale nikdy jsem se ne­ro­ze­psal o Scale sa­motné, která je vý­ji­mečná hned v mnoha ohle­dech. Na­pří­klad kom­bi­nuje ob­jek­tově ori­en­to­vané a funk­ci­o­nální pro­gra­mo­vání, běží na JVM, její syn­taxe je velice fle­xi­bilní a stručná (viz).

Li­gh­twei­ght lan­gu­age sup­port for type-based, con­current event pro­ces­sing (2010, Phi­lipp Haller, EPFL)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz