k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

PHP Objektová obálka pspell

26. 9. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Kdo pro­gra­mo­val v PHP ví, že vět­šina roz­ší­ření po­u­žívá pro­cedu­rální API a jenom ně­která z roz­ší­ření na­bí­zejí pěkný ob­jek­tový pří­stup. Bo­hu­žel funkce kon­t­roly pra­vo­pisu pspell nejsou jedním z nich. Nabízí se ně­ko­lik mož­ností, jak po­u­ží­vat pspell v ob­jek­tově ori­en­to­vané apli­kaci: po­u­ží­vat pro­cedury, což není ono; napsat si vlastní ob­jek­to­vou obálku, nebo použít tuto.


Po­u­žití je in­tu­i­tivní:

//vytvoříme instanci SpellCheckeru
//konstruktor má parametry odpovídající parametrům funkce pspell_config_create
$spellCheker = new SpellChecker('cz');

//nebudeme kontrolovat slova kratší než 3 znaky
$spellCheker->ignoreWordShorterThan(3);

//zkontroluje jedno slovo, vrátí TRUE/FALSE podle toho, jestli je napsané správně
$ok = $spellCheker->check('nejneobdělávavatelnější');

//hromadná kontrola slov
//parametrem funkce checkWords je pole slov
//vrací pole stejně velké pole boolean hodnot, které udávají, jestli bylo slovo
//s daným klíčem ve vstupním poli správné nebo ne
$ok = $spellCheker->checkWords(array('hele', 'vole', 'kde', 'mám', 'káru'));

//navrhne 4 varianty slova (navrhuje i v případě, že je slovo napsáno správně)
$spellCheker->suggest('tryčko', 4);

//navrhne 4 varianty pro všechna špatně zapsaná slova v poli $mnohoSlov
$spellCheker->suggestWords($mnohoSlov, 4);

A tady už je kód:

class SpellChecker extends Object {

	private $link = NULL;
	private $changed = FALSE;

	private $lang;
	private $spelling = NULL;
	private $jargon = NULL;
	private $encoding = 'utf-8';
	private $mode = 0;
	private $ignoreWordShorterThan = NULL;


	public function __construct( $lang, $spelling = NULL, $jargon = NULL, $encoding = 'utf-8', $mode = 0 )
	{
		$this->lang = $lang;
		$this->spelling = $spelling;
		$this->jargon = $jargon;
		$this->encoding = $encoding;
		$this->mode = $mode;
	}


	public function setSpelling( $spelling )
	{
		$this->spelling = $spelling;
		$this->changed = TRUE;
	}


	public function setJargon( $jargon )
	{
		$this->jargon = $jargon;
		$this->changed = TRUE;
	}


	public function setEncoding( $encoding )
	{
		$this->encoding = $encoding;
		$this->changed = TRUE;
	}


	public function setMode( $mode )
	{
		$this->mode = $mode;
		$this->changed = TRUE;
	}


	public function ignoreWordShorterThan( $characters )
	{
		$this->ignoreWordShorterThan = $characters;
		$this->changed = TRUE;
	}


	private function getLink()
	{
		if( $this->link === NULL || $this->changed === TRUE ){
			$this->link = $this->buildLink();
		}
		return $this->link;
	}


	private function buildLink()
	{
		$config = pspell_config_create( $this->lang, $this->spelling, $this->jargon, $this->encoding );
		if( $this->ignoreWordShorterThan !== NULL ) {
			pspell_config_ignore( $config, $this->ignoreWordShorterThan );
		}

		pspell_config_mode( $config, $this->mode );

		return pspell_new_config( $config );
	}	public function check($word)
	{
		return pspell_check( $this->getLink(), $word );
	}


	public function checkWords(array $words)
	{
		$checked = array();
		foreach ( $words as $key => $word )
		{
			$checked[ $key ] = $this->check( trim($word) );
		}
		return $checked;
	}


	public function checkText($text)
	{
		throw new NotImplementedException();
	}


	public function suggest($word, $maxSuggestions = NULL)
	{
		$suggestions = pspell_suggest( $this->getLink(), $word );
		return array_slice( $suggestions, 0, (int)$maxSuggestions );
	}


	public function suggestWords(array $words, $maxSuggestions = NULL)
	{
		$checked = $this->checkWords( $words );
		$suggestions = array();
		foreach( $words as $key => $word )
		{
			$suggestions[$key] = ( $checked[$key] !== TRUE ? $this->suggest($word, $maxSuggestions) : NULL );
		}
		return $suggestions;
	}

}

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz