k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Nette JamendoControl

4. 11. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další jed­no­du­chá Nette kom­po­neta, která zob­razí kli­ka­telné ná­hledy ob­lí­be­ných alb ze ser­veru Ja­mendo pomocí jejich API.


V Pre­sen­teru, kde se po­u­žije se musí vy­tvo­řit in­stance Con­t­rolu, která se předá do ša­b­lony

$this->template->jamendo = new JamendoControl( $this, 'jamendo' );

a tam se kla­sicky vy­kreslí pak

{$jamendo->render()}

V Nette verze 0.9 lze použít makro widget. V Pre­sen­teru se nemusí při­řa­zo­vat do ša­b­lony, ale je dů­le­žité uvést rodiče kom­po­nenty ($this) a jméno (jamendo)

new JamendoControl( $this, 'jamendo' );

V ša­b­loně se o vy­kres­lení po­stará makro widget, které najde kom­po­nentu po­jme­no­va­nou ja­mendo a zavolá její metodu render.

{widget jamendo}

Kom­po­neta po­u­žívá ob­jek­tový wraper cURLu a Ca­ched­Con­t­rol (obojí při­ba­leno).

Kon­fi­gu­ruje se (pře­kva­pivě?) v kon­fi­gu­rač­ním sou­boru Nette, kde je nutné na­sta­vit mi­ni­málně uži­va­tel­ské jméno

jamendo.user = XXX     ;uživatelské jméno na jamendu
jamendo.count = 6      ;počet zobrazených položek
jamendo.imagesize = 50 ;velikost náhledového obrázku
jamendo.random = true  ;budou náhodně vybrané?

U ve­li­kosti ob­rázku je nejmenší hod­nota, kterou Jam­nedo bere, 50.

Stáh­nout Ja­men­do­Con­t­rol

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz