k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Konzolové aplikace: DevTodo

20. 10. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám rád jed­no­du­ché věci a DevTodo je za­tra­ceně jed­no­du­chá li­nu­xová kon­zo­lová apli­kace, která spra­vuje seznam pra­cov­ních úkolů.

Jak je u Unixu zvykem, dělá tuto jednu věc a nic dal­šího. Udr­žuje stro­mový seznam úkolů a pod­úkolů. Úkoly je možné při­dá­vat, měnit, mazat, pro­hla­šo­vat za ukon­čené a na­sta­vo­vat jim ur­či­tou pri­o­ritu. A to je všechno. Neumí nic víc ani nic míň. Navíc nemá žádné roz­hraní – ani gra­fické, ani ncur­ses. Je do­konce tak jed­no­du­chá, že ani ne­u­mož­ňuje na­sta­vit ter­míny spl­nění úkolů (což je trochu škoda). Je to jenom prostý jed­no­du­chý seznam kroků, které někdo musí udělat. Nemá žádné au­to­ma­tické ozna­mo­vání a je na sa­mot­ném člo­věku, aby se jím řídil.

Ale i tak může být velice uži­tečný.


DevTodo (jako můj první todo list) mi pomohl hned dvěma způ­soby. Jednak se díky němu zre­du­ko­val počet míst, kam si píšu drobné po­známky, na jedno jediné a ne­mu­sím tedy ztrá­cet čas hle­dá­ním, kam jsem za­lo­žil ten za­tra­ce­nej pa­pí­rek nebo vzpo­mí­ná­ním, co mě to jenom na­padlo a můžu ten čas pro­mr­hat zcela novými ino­va­tiv­ními způ­soby. Druhá věc, která mi pomáhá opravdu hodně a došlo mi to až po nějaké chvíli po­u­ží­vání DevTodo, je prostá sku­teč­nost, že si plá­no­va­nou čin­nost velice po­drobně a struk­tu­ro­vaně ro­ze­píšu do bodů na jed­no­du­ché úkoly. Jednak je po­cho­pi­telně radost si od­škr­tá­vat spl­něné body, ale hlavně: člověk se podívá do se­znamu a vybere si jeden úkol a na ten se plně sou­středí a neřeší nic okolo, pro­tože cíl má jasně de­fi­no­vaný, tak k němu smě­řuje. Pak ho od­fa­j­f­kuje a jede se dál. Před­tím jsem spoustu času ztra­til tím, že jsem blou­mal po pro­jektu a ne­vě­děl jsem kde začít, kde skon­čit kam smě­řo­vat a kam dřív skočit, pra­co­val jsem na ně­ko­lika mís­tech na­jed­nou a pře­bí­hal od pro­blému do pro­blému. Když se úkol roz­loží na malé ato­mické pod­úkoly, které se po­stupně plní, práce osýpá mnohem rych­leji a efek­tiv­něji.

Tento postup sa­mo­zřejmě nemusí fun­go­vat uni­ver­zálně pro všechny, ale u mě začal pra­co­vat s pří­cho­dem DevTodo. Ale sa­mo­zřejmě to neřeší pro­blém číslo jedna: nechuť se do něčeho vůbec pustit.

Ovlá­dání je jed­no­du­ché:

todo
vypíše ak­tivní úkoly
todo +
vypíše úkoly do hloubky
todo <číslo>
vy­ppíše daný úkol včetně pod­úkolů
tda <úkol>
přidá nový úkol
tda -g<číslo> <úkol>
přidá pod­úkol
tdd <císlo>
označí úkol jako spl­něný

Více poradí man todo.


Do­mov­ská stránka pro­gramu

//DevTodo// určitě bude k dis­po­zici v re­po­zi­tá­řích vaší dis­tri­buce takže všechno vyřeší apt-get install devtodo, yum install devtodo nebo ob­dobný příkaz.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz