k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Konvertor exportů návštěvních knih Blueboard do SQL

2. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jed­no­du­chý skript na­psaný v Ruby, který pře­vede export dat k knihy ná­vštěv od Blu­e­bo­ardu do SQL in­sertů.


stahuj blu­e­bo­ard_export.rb


li­cen­co­váno pod GPL v2 (český pře­klad)

Pro­chází tex­tový soubor jehož cesta je zadaná jako pa­ra­metr a zís­kává zprávy z ex­portu. Poradí si s od­po­vědmi na pří­spěvky a se­stupně při­řa­zuje vzka­zům id, což zna­mená, že nej­starší vzkaz má nej­nižší id (jen u od­po­vědí je to opačně, tam by se to muselo nějak vy­chyt­rale řešit, ale při­neslo by to jenom pra­málo užitku).

Napsal jsem to proto, abych do sou­časné knihy ná­vštěv, která je celá moje práce, na­sy­pal i staré pří­spěvky z té minulé, kterou jsem si za­ří­dil u služby blu­e­bo­ard.cz a v bashi se mi to ne­chtělo plácat.

Po­u­žití je jed­no­dušší než jed­no­du­ché: ruby blu­e­bo­ard_export.rb cesta_k_sou­boru_s_ex­por­tem.

Vý­sled­kem bude jeden SQL příkaz pro každý záznam v ex­portu v této formě: INSERT INTO kniha (mail, web, nick, id, cas, vzkaz) VALUES ('@mail', '@web', '@nick', @id, '@cas', '@get_vzkaz');. Když se vám to takhle nelíbí, hráb­nětě do zdro­jáku.

A abyste se ne­nu­dili a měli co číst při­le­pil jsem na to ce­dulku s li­cencí GPLv2, takže ko­pí­ro­vání, dis­tri­buci a úpra­vám se meze ne­kla­dou.


* 2. června 2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz