k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Floyd-Warshallův srandovní algoritmus

15. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Hle­dání nej­krat­ších cest mezi všemi páry uzlů pomocí Floyd-War­shallova al­go­ritmu (se­mest­rální práce X36TI))

zadání znělo:

Te­ma­tický okruh 2 – Im­ple­men­tačně vi­zu­a­li­zační

Vy­tvořte de­mon­strační ná­stroj, který bude velmi ná­zor­nou formou zob­ra­zo­vat cho­vání Floyd-War­shallova al­go­ritmu. Apli­kace musí spl­ňo­vat tyto pod­mínky:


Re­a­li­zace nebo tak něco…

Pro­gram je na­psaný v Javě a měl by proto bez pro­blémů běžet všude, kde je na­in­sta­lo­vané Java Run­time En­vi­ron­ment, což by mělo být úplně všude.

Spustí se to jed­no­duše přes .jar archiv ve složce dist. Když nemáte v sys­tému jar sou­bory aso­ci­o­vané s javou (což je samo o sobě dost divné), tak je tady pro Linux shellový skript tin.sh nebo pro Win­dows tin.bat, který udělá všechnu špi­na­vou práci. Nebo taky fun­guje saré dobré kon­zo­lové java -jar TIN.jar. K běhu je po­třeba při­ba­lený jar archiv ve složce lib.

Zdro­jové kódy (při­pra­vené jako pro­jekt pro Net­Be­ans. Nemám ža­lu­dek na to, abych z pro­jektu vy­táh­nul jenom složku src) se dají stáh­nou extra. Do­předu řeknu, že to není hezký pohled. Ně­ko­lik míst by se dalo vy­lep­šit, ale když to fun­guje…

Ovlá­dání

In­ter­face pro­gramu je roz­dě­len na tři části:

levé části se kreslí graf.

pro­střední části jsou matice délek a před­chůdců a tla­čítka, která spustí kom­pletní FW al­go­rit­mus nebo zahájí kro­ko­vání

pravé části je pak pseudo kód, který se zvý­raz­ňuje podle toho, jaká část se právě pro­vádí.


* 14. června 2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz