k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Svět prostředníků

21. 6. 2012 (před 7 lety) — k47 (♪)

In­ter­net byl di­gi­tál­ním zr­ca­dlem. Zvlášt­ním druhem di­gi­tál­ního zr­ca­dla. Vždycky když se do něj člověk po­dí­val, zr­ca­dlo se po­dí­valo zpátky do něj.


Jack se vrátil domů, sedl k po­čí­tači a začal go­o­glit. Pod vy­hle­dá­va­cím polem se ob­je­vila ne­zvyklá zpráva:

„Jacku, měl by sis zajít k dok­to­rovi. Z tvé his­to­rie hle­dání, tvých sta­tusů, mailů a na­vště­vo­va­ných strá­nek jsem poznal, že máš velice zá­važ­nou cho­robu. Ale ne­mu­síš se bát, už jsem z tvého účtu poslal email tvému dok­to­rovi.“

Pod sdě­le­ním dva odkazy: „Jak jsem na to přišel?“ „Adresa dok­tora.“

Jack klikl na první odkaz.

„To ti nemůžu říct.“

Po­dí­val se na adresu dok­tora.

„Ale to přece není můj doktor. A navíc je sou­kromý, takže budu muset platit.“

„Od teď je to tvůj doktor, Jacku. Za­ří­dil jsem převod tvé složky. Navíc to máš pěkně při cestě k tvé tajné mi­lence. A když tam půjdeš, zapni si La­ti­tude, ať vím, kde se couráš.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz