k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Sedm roků samoty - hodnocení

18. 5. 2006 (před 14 lety) — k47

* duben 2006

Po­vídku Sedm roků samoty jsem poprvé psal jako pí­sem­nou ma­tu­ritní zkoušku z čes­kého jazyka a za­lí­bila se mi na­to­lik, že jsem se roz­hodl ji zko­pí­ro­vat a pře­psat pro K47čku. A taky se tak po­měrně záhy stalo. Jediná změna oproti slo­hovce (ru­ko­pis zde) je první ka­pi­tolka 10 vteřin, kterou jsem si do slo­hovky znovu vy­mys­lel, ale do pře­psané verze jsem použil jen de­centně upra­ve­nou po­vídku 10 vteřin. Po ně­ko­lika týd­nech byly práce ohod­no­ceny a takto znělo pí­semné hod­no­cení Sedmi roků samoty:

Hod­no­cení ma­tu­ritní komisí:

Stu­dent do­dr­žel slo­hový útvar, vy­prá­vění má spád a dobrou kom­po­zici. Místy však působí trochu pře­kom­pli­ko­vaně. Slo­hově je práca na velmi dobré úrovni, stu­dent pra­cuje s ně­ko­lika ča­so­vými ro­vi­nami. Stu­dent se ne­vy­hnul ně­kte­rým pra­vo­pis­ným chybám.

Příběh má myš­lenku i spád, stu­dent dokáže pra­co­vat i s ně­ko­lika ča­so­vými li­ni­emi. Vy­prá­vění má dobrou kom­po­zici, závěr je ne­otřelý. Slo­hově na vý­borné úrovni, slovní zásoba bohatá. 10 pra­vo­pis­ných chyb.

Pouze místy působí vy­prá­vění po­ně­kud pře­kom­bi­no­vaně.

Motiv Čer­no­bylu působí v celém pří­běhu po­ně­kud navíc.

Vý­sledná známka 2

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz