k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Sedim na prdeli a čumim, kam ten svět spěj

25. 1. 2004 (před 18 lety) — k47

Sedim na prdeli a čumim, kam ten svět spěje. Při dalším letmém po­hledu z okna zjiš­ťuji hrů­zostraš­nou pravdu: tenhle svět spěje do prdele. Kam až to dojde? Bouře na slunci, válka, která začala jen proto, že nějaká Kon­do­lína řekla: „Džor­dži, ‘di do toho.“ ; dále pak ne­ko­nečná ná­bo­žen­ská ne­sná­šen­li­vost a se­be­vraždy ve jménu ne­e­xis­tu­jí­cího Alláha. Sou­stavné ničení pří­rody prů­mys­lo­vými gi­ganty, ob­rov­ská ne­za­měst­na­nost, ropné skvrny, obe­zita ve vy­spě­lých stá­tech, chu­doba a hla­do­mor v chudých roz­vo­jo­vých zemích, šíření svě­to­vého míru vál­kami a ne­ná­vistí, ob­rov­ské roz­ší­ření nemocí, kolaps zdra­vot­nic­tví, nové a nové vá­lečné kon­flikty, glo­bální otep­lo­vání, tání le­dovců a lpění na fo­sil­ních pa­li­vech. Je toho dost, ale co s tím? Vyjdu do ulic s transpa­renty, vzbur­cuju ještě mnoho dal­ších lidí a budeme pro­tes­to­vat proti všem pro­blé­mům – ať s tím někdo něco udělá. Udělá? Těžko!

A proto se do toho za­po­jím sám. Stanu se eko­lo­gem, silou vůle za­sta­vím glo­bální otep­lo­vání, vy­na­leznu nový zdroj ener­gie, za­sta­vím vá­lečné kon­flikty, za­měst­nám mi­li­ony lidí, pošlu do Afriky horu jídla – ať se tam najedí, za­sta­vím války a ná­bo­žen­skou ne­ná­vist. Seženu ještě ně­ko­lik mě po­dob­ných lidí a svět bude skvělý. Budeme po­žeh­ná­ním.

Ale co když mě při tom nějaký ex­tre­mista zabije nebo utonu v prů­mys­lo­vém odpadu? Co potom? Svět ztratí spa­si­tele. Radši zů­stanu sedět na prdeli, bude to tak lepší.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz