k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Policejní zásah zdecimován sérií výbuchů, počet mrtvých neznámý

[ ode­hrává se 20. 3. 2015, během za­tmění slunce ]

Přesně ve chvíli, kdy lidé sle­do­vali za­tmění slunce, městem otřásla série vý­buchů. V tom oka­mžiku se po­li­cejní zásah, který měl být za­vr­še­ním ope­race Na Skle­ničku, zvrhl v kr­vepro­lití. Po­li­cie tvrdí, že šlo o výbuch ply­no­vého po­trubí.

Podle našich zrojů se po­li­cisté z Útvaru rych­lého na­sa­zení chys­tali vzít útokem budovu starého bazénu, která slou­žila jako úto­čiště bý­va­lému hac­ke­rovi vy­stu­pu­jící pod pře­zdív­kou quar­ter­God (česky čtvrt­bůh) a jeho sku­pině žol­dáků po­chá­ze­jí­cím pře­vážně z Ně­mecka a Jižní Afriky. Jakmile však po­li­cisté vnikli do budovy, byli při­ví­táni ex­plo­zemi, které se zemí srov­naly po­lo­vinu budovy a při­pra­vily o život ně­ko­lik z nich.

Po­li­cejní mluvčí za­přela, že by šlo o vý­sle­dek po­li­cejní akce. Podle našich zdrojů v NKP však šlo o au­to­ma­tický ná­stražný systém. Oby­va­telé starého bazénu, kterým se po­da­řilo uprch­nout, byli na mož­nost razie velice dobře při­pra­veni. Naše zdroje dále po­tvr­dily, že došlo ke ztrátám na ži­vo­tech, ale od­mídli podat víc po­rob­ností.

Ope­race Na Skle­ničku pro­bí­hala v uta­jení už více jak jeden rok. Na­star­to­valo ji ně­ko­lik ano­nym­ních ozná­mení, ze kte­rých vy­ply­nulo možné spo­jení mezi sé­ri­emi únosů, oz­bro­je­ných pře­pa­dení, vražd po­li­cistů a kr­va­vých čistek mezi gangy pa­šu­jí­cími zbraně a drogy, která začaly v roce 2010, a sku­pi­nou ex-hac­kerů, kteří penězi z elek­tro­nické kri­mi­na­lity začali fi­nan­co­vat or­ga­ni­zo­vaný zločin.

Za­dr­ženi byli pouze dva svěd­kové, kteří celé ne­štěstí sle­do­vali z ne­da­leké stře­chy vy­ba­veni fo­to­a­pa­ráty s velice vý­kon­nými tele-ob­jek­tivy. NKP po­tvr­dila, že zná jejich identitu, ale od­mídli pro­zra­dit o koho jde.

(Zdroj NKP)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz