k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Odplata?

18. 10. 2003 (před 16 lety) — k47

Už je to nějaký pátek, co se rodina Havlíčků pře­stě­ho­vala a jejich syn David začal chodit na novou školu. Tehdy chodil do páté třídy. Za­mlou­valo se mu to tam a nebýt jed­noho člo­věka, chodil by do školy rád. Měl pře­zdívku Bludr.Už z dálky to byl ksicht na od­střel a zblízka se to po­tvr­dilo. Nebyl moc vysoký, ale sílu měl za dva voly, drzý byl, pro­vo­ko­val, rád se pral, nikoho ne­re­spek­to­val a štěs­těna stála při něm. Všechny jeho pro­hřešky mu prošly a do dal­ších roč­níků pro­chá­zel jen taktak. Byl vy­hlá­šený po celé škole a všichni si na něj dávali pozor. Všechny kolem na­pa­dal slovy i pěstmi, dělal si z lidí srandu a všechny per­ma­nentně otra­vo­val. Nikdo ho neměl rád, ale proti Bludrovi se toho moc nedalo udělat. Všichni jeho cho­vání ví­ce­méně trpěli.

David trpěl také, ale chodil na karate a do po­si­lovny. Po­ti­chu se to snažil přejít, ale někdy dalo hodně práce se ovlád­nout. Další rok, v šesté třídě, byl už David v karate dost dobrý a z po­si­lovny na­makaný. Teror po prázd­ni­nách začal zas a chvíli ho snášel, ale nedalo se to vy­dr­žet věčně. Pohár tr­pě­li­vosti pře­tekl a stalo se co muselo. Když jednou Davida pro­vo­ko­val a po­smí­val se mu, David to ne­vy­dr­žel a vy­ra­zil na něj. Za­ú­to­čil ne­če­kaně a náhle, že se Bludr ne­stihl jak­koli bránit. Pak se z toho vzpa­ma­to­val a začal se rvát. I když měl sílu a zuřil, nemohl nad David zví­tě­zit. Byl tedy po­druhé po­ra­žený. David byl rázem ob­di­vo­ván a pocit moci ho ovládl.

Karta se ob­rá­tila a David začal Bludrovi vracet všechno, co od něj dostal: pro­vo­kace, vý­směch, otra­vo­vání a zmlá­cení. Při­pa­dal si mocný a te­ro­ri­zo­val Bludra čím dál tím víc. Mnohem víc než Bludr jeho. Tak to šlo měsíc a Bludr to nemohl dál snášet. Doma v našel otcovu pis­toli s tlu­mi­čem a roz­hodl se jednat. Ve škole vy­pro­vo­ko­val Davida a ten ho odtáhl na záchod, aby ho tam ho zmlá­til. Bývalý tyran se Da­vi­dovi vysmál a pak vytáhl pis­toli a vy­stře­lil. Pak ještě jednou, ještě, do­hro­mady pět­krát. David ne­sta­čil za­re­a­go­vat a svalil se na zem. Zvo­nilo, Bludr si od­plivl a odešel. Ve třídě na­hlá­sil, že David odešel a dnes se už ne­vrátí.

Sa­mo­zřejmě se to ne­o­be­šlo bez po­li­cie, vy­šet­řo­vání a vý­slechů. Po dvou dnech co byla ve škole po­li­cie se Bludr při­znal a všechno de­tailně vy­po­vě­děl. Byl poslán do ústavu na pře­vý­chovu. Ve škole, kam chodil, o něm už nesly­šeli.

Kdo je tedy ten hodný a kdo ten zlý?

Ani jeden, ani druhý.

Všechno roz­hodl soud.


Kaja47 Díky pro: Davida Havlíčka za in­spi­raci

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz