k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

O bestii

30. 6. 2014 — k47

#1

Bestie je pa­ra­zi­tic­ká ži­vot­ní forma ne­jas­né­ho původu, pa­ra­zi­tic­ký meta-or­ga­nis­mus fun­gu­jí­cí na úrovni celé spo­leč­nos­ti. Bestie zničí imu­nit­ní systém svého no­si­te­le, na­hra­dí obran­né me­cha­nismy sebou samou a začne ne­pře­trži­tě růst.

Bestii nemůže­me zabít nebo zničit žád­ný­mi kon­ve­nč­ní­mi pro­střed­ky. Ve chvíli, kdy je Bestie pří­tom­na v řečiš­ti našich spo­lečen­ských tanců, jsou všech­ny tyto ná­stro­je už zniče­ny nebo ovlá­dá­ny Bestií.

Jediný způsob, jak se této zrůdné ma­ni­festa­ce ra­ko­vin­né­ho bujení zbavit, je čekat až vy­ros­te. Bestie roste bez ustání a její ex­pan­ze se nikdy ne­za­sta­ví. Za urči­tou dobu se proto ne­vy­hnu­tel­ně do­sta­ne do stádia, kdy už nemá čím živit svůj růst a začne poží­rat sama sebe. Jedině pak Bestie zemře.

Naším úkolem není přímá kon­fron­ta­ce s Bestií (kdo pou­ží­vá pro­střed­ky Bestie, ris­ku­je, že se stane ná­sle­du­jí­cí Bestií), my musíme dělat všech­no pro to, aby Bestie ne­sežra­la právě nás, aby se do­sta­la do sebe-de­struk­tiv­ní­ho stádia, co nejdří­ve a při­pra­vo­vat půdu pro to, co se bude dít po jejím ne­vy­hnu­tel­ném skonu.


#2

Každý je by­tost­ně zne­chu­cen do­hle­dem Bestie a od­po­ru­je už sa­mot­né­mu kon­cep­tu jejích bdí­cích smyslů, které nikdy nejdou spát a nikdy ne­za­po­mí­na­jí. Ti, kdo ho pod­po­ru­jí, měli to štěstí, že se zatím ne­do­sta­li do hle­dáč­ku Bestie. Ale jakmi­le na ně půl­noč­ním oknem po­hlédlo ob­rov­ské dout­na­jí­cí oko, po­cho­pi­li, proč je Bestie a její pohled tolik ne­bez­peč­ný.


#3

Svo­bod­ní lidé i s ne­přá­te­li jed­na­jí jako se svo­bod­ný­mi.

Bestie Ne­přá­te­le požírá a její pa­ra­no­id­ní mozek za Ne­pří­te­le po­va­žu­je ka­ž­dé­ho. Úkolem bestie je poží­rat Ne­pří­te­le a je pře­svědče­na, že tím koná důleži­tou službu celé spo­leč­nos­ti. Každá snaha roz­lišit, kdo je a kdo není sku­teč­ný Ne­pří­tel, kom­pli­ku­je Bestii práci. Bestie musí poží­rat Ne­přá­te­le. A každý, kdo je sežrán, je Ne­pří­tel.


#4

Bestie sle­du­je pohyb všech nohou a po­slou­chá tlukot všech srdcí a bez va­ro­vá­ní roz­tr­há na kusy ka­ž­dé­ho, kdo ji při­pa­dá po­dezře­lý, z koho cítí sla­bost nebo strach. Někdy požírá ná­hod­né oběti jenom kvůli na­pl­ně­ní kvót, osobní pomstě nebo šíření po­vě­do­mí o účin­nos­ti jejích metod. Každé roz­tr­ha­né tělo je po­va­žo­vá­no za úspěch, za další od­vrá­ce­nou hrozbu. Když se někdo ptá po de­tai­lech, ne­do­sta­ne se mu žádné od­po­vě­di. Bestie pra­cu­je potají a nikdy ne­vy­chá­zí na přímé denní světlo.

Když všech­no selže, bestie zná Slovo Paniky – velice mocné slovo pra­staré­ho jazyka, které dokáže vy­slo­vit jenom bestie. Když je tento výraz pro­ne­sen nahlas, srdce i těch nej­od­váž­nějších za­chvá­tí děs a začnou se sami doža­do­vat toho, aby byly poží­rá­ni.


#5

Větši­nu času Bestie ne­poží­rá svojí kořist v celku. Těla nic ne­tu­ší­cích obětí oku­su­je po­stup­ně – začíná od prstů nohou a po­kra­ču­je vzhůru da­lší­mi kusy dol­ních konče­tin. Když je kon­zu­ma­ce do­sta­teč­ně pomalá nebo pod­poře­ná Slovem Paniky, oběti si pro­bí­ha­jí­cí de­struk­ci ne­u­vě­do­mí, kymácí se uli­ce­mi na pa­hý­lech lýtek a po­chva­lu­jí si dob­ro­di­ní Bestie.


#6

Všich­ni za­měst­nan­ci spo­leč­nos­ti LLE pra­co­va­li 14 hodin denně, 7 dnů v týdnu a nikdy si ne­bra­li do­vo­le­nou. Mohli odejít, mohli zmír­nit, mohli od­počí­vat, ale přesto pra­co­va­li dlouhé hodiny v přítní Kre­a­tiv­nícch Sálů spo­leč­nos­ti LLE. Ne­pra­co­va­li dlouho z fi­na­nč­ní nouze, všich­ni za­měst­nan­ci spo­leč­nos­ti LLE byli vý­bor­ně pla­ce­ni. Nebylo to kvůli tomu, aby něco vy­tvoři­li, něděla­li to kvůli vý­sled­ku, byl to znak podří­ze­nos­ti vůči vůdci spo­leč­nos­ti LLE.


#7

Ci­vi­li­zo­va­ní lidé jed­na­jí s ne­přá­te­li s důstoj­nos­tí, pro­tože vědí, že se doč­ka­jí spra­ve­dl­nos­ti. Bestie a Ty­ra­nie s ne­přá­te­li na­klá­dá jako se zvířa­ty, pro­tože jim nejde o spra­ve­dl­nost, jenom chtějí zničit všech­ny od­půr­ce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz