k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

O bestii

30. 6. 2014 (před 7 lety) — k47

#1

Bestie je pa­ra­zi­tická ži­votní forma ne­jas­ného původu, pa­ra­zi­tický meta-or­ga­nis­mus fun­gu­jící na úrovni celé spo­leč­nosti. Bestie zničí imu­nitní systém svého no­si­tele, na­hradí obranné me­cha­nismy sebou samou a začne ne­pře­tr­žitě růst.

Bestii ne­mů­žeme zabít nebo zničit žád­nými kon­venč­ními pro­středky. Ve chvíli, kdy je Bestie pří­tomna v ře­čišti našich spo­le­čen­ských tanců, jsou všechny tyto ná­stroje už zni­čeny nebo ovlá­dány Bestií.

Jediný způsob, jak se této zrůdné ma­ni­festace ra­ko­vin­ného bujení zbavit, je čekat až vy­roste. Bestie roste bez ustání a její ex­panze se nikdy ne­za­staví. Za ur­či­tou dobu se proto ne­vy­hnu­telně do­stane do stádia, kdy už nemá čím živit svůj růst a začne po­ží­rat sama sebe. Jedině pak Bestie zemře.

Naším úkolem není přímá kon­fron­tace s Bestií (kdo po­u­žívá pro­středky Bestie, ris­kuje, že se stane ná­sle­du­jící Bestií), my musíme dělat všechno pro to, aby Bestie ne­se­žrala právě nás, aby se do­stala do sebe-de­struk­tiv­ního stádia, co nejdříve a při­pra­vo­vat půdu pro to, co se bude dít po jejím ne­vy­hnu­tel­ném skonu.


#2

Každý je by­tostně zne­chu­cen do­hle­dem Bestie a od­po­ruje už sa­mot­nému kon­ceptu jejích bdí­cích smyslů, které nikdy nejdou spát a nikdy ne­za­po­mí­nají. Ti, kdo ho pod­po­rují, měli to štěstí, že se zatím ne­do­stali do hle­dáčku Bestie. Ale jakmile na ně půl­noč­ním oknem po­hlédlo ob­rov­ské dout­na­jící oko, po­cho­pili, proč je Bestie a její pohled tolik ne­bez­pečný.


#3

Svo­bodní lidé i s ne­přá­teli jed­nají jako se svo­bod­nými.

Bestie Ne­přá­tele požírá a její pa­ra­no­idní mozek za Ne­pří­tele po­va­žuje kaž­dého. Úkolem bestie je po­ží­rat Ne­pří­tele a je pře­svěd­čena, že tím koná dů­le­ži­tou službu celé spo­leč­nosti. Každá snaha roz­li­šit, kdo je a kdo není sku­tečný Ne­pří­tel, kom­pli­kuje Bestii práci. Bestie musí po­ží­rat Ne­přá­tele. A každý, kdo je sežrán, je Ne­pří­tel.


#4

Bestie sle­duje pohyb všech nohou a po­slou­chá tlukot všech srdcí a bez va­ro­vání roz­trhá na kusy kaž­dého, kdo ji při­padá po­de­zřelý, z koho cítí sla­bost nebo strach. Někdy požírá ná­hodné oběti jenom kvůli na­pl­nění kvót, osobní pomstě nebo šíření po­vě­domí o účin­nosti jejích metod. Každé roz­tr­hané tělo je po­va­žo­váno za úspěch, za další od­vrá­ce­nou hrozbu. Když se někdo ptá po de­tai­lech, ne­do­stane se mu žádné od­po­vědi. Bestie pra­cuje potají a nikdy ne­vy­chází na přímé denní světlo.

Když všechno selže, bestie zná Slovo Paniky – velice mocné slovo pra­starého jazyka, které dokáže vy­slo­vit jenom bestie. Když je tento výraz pro­ne­sen nahlas, srdce i těch nej­od­váž­něj­ších za­chvátí děs a začnou se sami do­ža­do­vat toho, aby byly po­ží­ráni.


#5

Vět­šinu času Bestie ne­po­žírá svojí kořist v celku. Těla nic ne­tu­ší­cích obětí oku­suje po­stupně – začíná od prstů nohou a po­kra­čuje vzhůru dal­šími kusy dol­ních kon­če­tin. Když je kon­zu­mace do­sta­tečně pomalá nebo pod­po­řená Slovem Paniky, oběti si pro­bí­ha­jící de­strukci ne­u­vě­domí, kymácí se uli­cemi na pa­hý­lech lýtek a po­chva­lují si dob­ro­diní Bestie.


#6

Všichni za­měst­nanci spo­leč­nosti LLE pra­co­vali 14 hodin denně, 7 dnů v týdnu a nikdy si ne­brali do­vo­le­nou. Mohli odejít, mohli zmír­nit, mohli od­po­čí­vat, ale přesto pra­co­vali dlouhé hodiny v přítní Kre­a­tiv­nícch Sálů spo­leč­nosti LLE. Ne­pra­co­vali dlouho z fi­nanční nouze, všichni za­měst­nanci spo­leč­nosti LLE byli vý­borně pla­ceni. Nebylo to kvůli tomu, aby něco vy­tvo­řili, ně­dě­lali to kvůli vý­sledku, byl to znak pod­ří­ze­nosti vůči vůdci spo­leč­nosti LLE.


#7

Ci­vi­li­zo­vaní lidé jed­nají s ne­přá­teli s dů­stoj­ností, pro­tože vědí, že se do­čkají spra­ve­dl­nosti. Bestie a Ty­ra­nie s ne­přá­teli na­kládá jako se zví­řaty, pro­tože jim nejde o spra­ve­dl­nost, jenom chtějí zničit všechny od­půrce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz