k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Nic se neděje - nultý díl

23. 8. 2004 (aktualizováno 12. 10. 2005) (před 14 lety) — k47 (♪)

Ten den se na­prosto nic ne­stalo.

Kdesi vy­pukla válka, lidé se za­bí­jeli a pro­ná­šeli pa­te­tické pro­slovy o obě­tech v zájmu lep­ších zítřků. Zlo­ději řádili, vrazi se činili, pod­vod­níci obí­rali po­ctivé.

Toho dne ne­e­xis­to­val vítěz ani po­ra­žený. Žádné vý­cho­disko nebo naděje.

Lidé v roz­vo­jo­vých zemích dál umí­rali hladem a ba­nál­ními cho­ro­bami. To­várny zne­čis­tili mi­li­ardu litrů vzdu­chu a bilion kubíků vzdu­chu. Deštný prales se zas o kus zmen­šil. Ale hlavě lidské vztahy se po­su­nuly k hor­šímu. Bez­do­mo­vec pod mostem umřel, nikdo ne­chtěl pomoct po­lo­mrt­vému muži, banda ná­sil­níků zmlá­tila te­e­nagera, nikdo neměl po­cho­pení pro blíz­kého v nouzi. Touha po pe­ně­zích roz­bila přá­tel­ství, svě­domé se po letech ozvalo a do­hnalo spoustu lidí k ší­len­ství, prázd­nota lid­ských srdcí ničila ideály, vzniklo mnoho omam­ných ilu­zor­ních světů, bru­ta­lita se šířila uli­cemi jako mor…

Ten den se ode­hrálo mnoho tra­gic­kých udá­lostí, ale bez vý­sledku. Nic se ne­změ­nilo a to je stejné, jako kdyby se nic ne­stalo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz