k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Life as a service

21. 6. 2012 (před 7 lety) — k47 (♪)

Život se stal služ­bou – člověk ho ne­vlast­nil, jenom si pro­na­jí­mal ty části, které zrovna po­tře­bo­val.


Všechno bylo di­gi­tální, všechno někomu pa­t­řilo. Někomu cizímu. Když si Jack koupil toas­ter, musel od­sou­hla­sit čty­ři­cet strá­nek li­cenč­ního ujed­nání, které říkalo, že mu toas­ter vůbec ne­patří, ale jenom si pro­na­jal li­cenci. Toas­ter měl výkon větší než su­per­po­čí­tač, který po­ra­zil Garyho Kaspa­rova v šachu. Měl v sobě kameru, mi­k­ro­fon a scan­ner du­hovky a to jenom proto, aby mohl svého 'vlast­níka' pro­fi­lo­vat, ana­ly­zo­vat jeho toasty a zob­ra­zo­vat re­le­vantní re­klamu. Přesto po­strá­dal senzor schopný roz­po­znat, jestli toast není spá­lený. Přece jenom tady v první řadě nešlo o toasty, ale o so­ci­ální baking ex­pe­ri­encebrand en­gage­ment.

S tím vším musel Jack sou­hla­sit, aby uspo­ko­jil touhu po chut­ném křu­pa­vém toastu. Ne že by měl příliš na výběr. Na světě exis­to­vali tři vý­robci toas­terů a všichni tři měli při­bližně stejné po­ža­davky.

Za­ří­zení ne­pra­co­vala pro svoje 'vlast­níky', ale kon­spi­ro­vala proti nim. Měla vlastní vědomí a pře­mýš­lela, jak jim prodat věci, které ne­po­tře­bo­vali. Všechna data, která Jackův toas­ter na­sbí­ral, hned ode­sí­lal někam do cen­t­rály. Data mu sa­mo­zřejmě ne­pa­t­řila. A za­ří­zení po­cho­pi­telně ne­fun­go­valo of­fline. Psalo se to v li­cenč­ním ujed­nání, stejně jako fakt, že mu toas­ter mohl z ja­ké­ho­koli důvodu od­mít­nout při­pra­vit toast.

Jack dal dovnitř chleba upe­čený v místní pe­kárně a pří­stroj za­hlá­sil: „Ne­správný druh chleba.“

Na in­ter­netu se dočetl, že nemůže použít „open source“ chleba, ale jenom ten schvá­lený vý­rob­cem toas­teru. Za za­řa­zení do Bread Store si vý­robce účto­val 30 pro­cent ceny.

Ten večer Jack neměl žádné toasty.


PS: Na­štěstí má tento příběh šťastný konec. Na in­ter­netu se našla sku­pinka mi­lov­níků ope­če­ného chleba, která při­pra­vila jail-break.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz