k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Kouzlo letního odpoledne

30. 8. 2004 (před 15 lety) — k47 (♪)

Venku proudí život. Pořád se něco děje. Ode­hrá­vají se velké pří­běhy. Na­pl­ňují se osudy.

Ale já zatím sedím zavřen doma v cele svého pokoje a rvu si vlasy při před­stavě toho fan­tas­tic­kého ruchu venku. Při­pa­dám si vy­tr­žen z okol­ního dění.

Za okny hoří po­led­ním žárem další den na­pl­něný vůní let­ních kytek na lukách, rykem z pro­slu­ně­ných ná­městí a ne­na­dá­lými zjitře­nými city. Přesto se do něj ne­za­po­juji, ale pouze v hlavě buduji plány skvě­lých udá­lostí, které se někdy udály.

Horký vzduch sálá a mým tělem se roz­lé­hají touhy vy­sko­čit oknem vstříc okol­nímu dění. Po­strá­dám všechny ty ne­na­dálé úžasné letní udá­losti.

Beru za kliku domu. Osle­pil mě proud světla fas­ci­no­va­ného oje­di­ně­lým světem. Pohled do dáli od­ha­luje ne­po­psa­telné nálady, pro­bouzí fan­ta­zii a kreslí pří­běhy ne­o­by­čej­nými hor­kými barvami lesů, domů, cest, lidí a činů.

Chci běžet. Na­sá­vat je­di­neč­nost kaž­dého oka­mžiku. Nechat vítr vískat ve vla­sech. Za­hléd­nout kaž­dého člo­věka světa, cítit od­po­lední žár, pro­bí­hat pod stromy ob­sy­pa­nými květy, pít s les­ních studá­nek, nechat se unášet po­pěvky ptáčků i úžas­ným cho­rá­lem celé pří­rody.

Utíkal bych každou cestou do každé vsi. Pro­běhl bych celý svět, po­dí­val se z každé vy­hlídky do kraje a snažil se v mysli ob­sáh­nout ne­o­by­čej­nou krásu i ne­smír­nost kaž­dého zá­koutí.

Pře­sko­čil bych všechny ploty a vrata. Chtěl bych si za­pa­ma­to­vat každý oka­mžik na každém místě. Na rušné ná­městí, v uli­cích za­pla­ve­ných žárem a pa­da­jí­cími květy stromů, v nej­tem­něj­ším lese, na louce, na okraji str­mého útesu s vý­hle­dem do kraje. Fas­ci­no­vaně bych vztáhl paže ke slunci.

Od­ra­zil bych se a letěl. Vzná­šel bych se nad všemi městy i nad hla­vami jejích oby­va­tel. Po­le­to­val bych s ptáky kolem střech kos­telů a po­zo­ro­val ne­u­vě­ři­telné hem­žení na zemi. Všechno bych si chtěl za­pa­ma­to­vat. Všechno bych si chtěl vy­ba­vit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz