k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Kanály civilizace - o co jde

13. 10. 2003 (před 18 lety) — k47

Právě máte před sebou je­di­nečný pro­jekt, jehož pod­sta­tou je psaní po čás­tech roz­díl­nými autory. Za­čá­tek napíšu já, ale dál bude po­kra­čo­vat někdo jiný a pak další a zas někdo úplně jiný.

Limit je jasný 100 000 znaků!

Zatím tu máme pre­zi­denta vlád­nou­cího světu, který ovšem ne­chápe dů­sledky svých roz­hod­nutí. Pak tu máme ne­zná­mého mla­díka, který kamsi od­jíždí vlakem. Potom je tu pře­krásná, ale zhu­lená holka v malém měs­tečku u Prahy. V ně­ja­kém parku se válí prav­dě­po­dobně mrtvý muž. Pak je tu ještě ně­ko­lik vražd, krá­deží, roz­pa­da­jí­cích se vztahů, mnoho intrik a lid­ských trosek. Toto jsou Kanály ci­vi­li­zace – pohled na temnou stanu světa, na jeho ubo­host, měl­kost upřím­nosti a ne­e­xis­tu­jící spra­ve­dl­nost, příběh který nikdy ne­končí dobře.

+vy­svět­livky: pojem „jed­noho dne“ opravdu ozna­čuje jeden jediný den, kdy tento příběh začal. Všechno co je na­de­psáno jed­noho dne se stalo v prvním dni, „dru­hého dne“ nebo „den po úletu“ – to je druhý den v pořadí a tak to jde dál. Čas je tady dů­le­žitý, hraje proti všem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz