k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Jeden den

25. 11. 2003 (před 16 lety) — k47 (♪)

Po­dí­val se na ho­dinky, bylo 9:11 a on právě za­myš­leně seděl ve třídě a snažil se pře­kous­nout tu vše­ob­jí­ma­jící nudu, kterou po­ci­ťo­val tady v této budově. Pře­mýš­lel a v myš­len­kách se snažil uvařit ten nej­vy­dat­nější mix dob­rých, ra­dost­ných a po­vzbu­di­vých myš­le­nek, ale nějak se mu to ne­da­řilo. Jaksi mu do jeho skvě­lého koktejlu na­pa­daly smítka toho nej­hor­šího, co zažil. Nebylo toho moc a ani to nebylo moc vážné, ale nerad na to myslel a když už se mu to vy­ba­vilo, trpěl tím. Pře­mýš­lel dál a na­chá­zel po­stranní uličky a vý­chody ze zajeté cesty, kterou se až dosud vy­dá­val. Trpěl, deptal se a jaksi vše­o­becně po­chy­bo­val, ale dělal to rád. Byla to jeho pří­prava na další etapu jeho běhu. Tu dobrou etapu, kterou si bude užívat a vy­chut­ná­vat. Jak tak seděl, myslel a sle­do­val pruh slunce, jak putuje po jeho lavici od­kudsi kamsi dál, řekl si že teď to skončí. Teď na­stane změna. Právě dnes, teď v 9:11 ukončí to trá­pení a mučení a vydá se do pro­slu­ně­ných krajin, kde už nebude každý břeh ne­přá­tel­skou kra­ji­nou.

Vytáhl jakýsi sešit a tlus­tým fixem na něj napsal vel­kými pís­meny: KONEC

Pak si uvě­do­mil ten pa­ra­dox: je to vlastně konec, ale je to taky za­čá­tek. Proto pod první slovo při­psal & ZA­ČÁ­TEK. Pře­četl si to po sobě: „konec a za­čá­tek“ a pak se složil na lavici a usnul. Chtěl se trochu pro­spat a tak od­dě­lit zdán­livě ne­od­dě­li­telné a začít zdán­livě ne­možné. Ně­ko­lik lidí si všimlo, jak se tam válí a spí a na sešitě vedle sebe má na­psáno „konec a za­čá­tek“, ale nijak moc je to ne­pře­kva­pilo.

Se zvo­ně­ním se pro­bu­dil a byl jiný, lepší.

A co z toho plyne?

Toto: NIC k ván ne­při­jde samo od sebe, to VY si musíte říct: tak a teď udělám to a to. Můžete všechno, stačí jen chtít. Ne­ztrá­cejte naději při prv­ních ne­ú­spě­ších, ne­ří­kejte: „na to nemám“ – to je ta nej­větší lež, máte na to, ale ještě ne­na­de­šel váš čas, snažte se a ono to přijde. Zvlád­nete všechno co jste kdy chtěli a zís­káte vše po čem jste tou­žili.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz